Beta
×

Welcome to the Slashdot Beta site -- learn more here. Use the link in the footer or click here to return to the Classic version of Slashdot.

Thank you!

Before you choose to head back to the Classic look of the site, we'd appreciate it if you share your thoughts on the Beta; your feedback is what drives our ongoing development.

Beta is different and we value you taking the time to try it out. Please take a look at the changes we've made in Beta and  learn more about it. Thanks for reading, and for making the site better!

Slovenian e-Government

Hemos posted more than 12 years ago | from the making-government-work-better dept.

News 178

rakerman writes "In its October 20th issue the Economist reports from Ljubljana that 'Slovenia may be Europe's most Internetted government', including 'holding most of its cabinet meetings online'. There is some information at the Slovenian e-government site, in particular check out their detailed strategy for e-commerce in public administration." I''ve read the article; very well done.

cancel ×

178 comments

Sorry! There are no comments related to the filter you selected.

If no-one else (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552869)

is going to post, I will

FIRST, I SHALL POST LOGGED IN (-1)

Allah_Spork (524500) | more than 12 years ago | (#2552904)

See how the FAITHFULL start by posting logged-in???

THEN, I SHALL LOG IN WITH ANOTHER NICK (-1)

Retarded_One (518093) | more than 12 years ago | (#2552906)

And again, I post while logged in!!!!!!

AND NOW I POST INCOGNITO!!!! (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552915)

Who am I, that I would post INCOGNITO????

Post Comment
Lameness filter encountered. Post aborted!
Reason: Don't use so many caps. It's like YELLING.

NOW I BE POSTIN' IN EBONICS!!!! (-1)

Niggah_Spork (447851) | more than 12 years ago | (#2552917)

Did you just call me a niggah????

article? (1)

DzugZug (52149) | more than 12 years ago | (#2552871)

Does anyone have a link to the article? It's hard to find anything on the slovinian site.

Re:article? (-1, Flamebait)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552876)

that's called slovenian, moron

Re:article? (1)

JavaPriest (467425) | more than 12 years ago | (#2552892)

On the Economist site [economist.com] searches for "Solvenia" or "e-government" give no results. Maybe this article was from the printed version.

Re:article? (2)

Trepidity (597) | more than 12 years ago | (#2552910)

That's because you spelled "Slovenia" wrong. When you search for its correct spelling, the article referred to comes up. But a subscription to the printed version of the magazine is required to view it freely. It's here [economist.com] .

FWIW, all articles from the print version of the Economist are available online.

Re:article? (1)

JavaPriest (467425) | more than 12 years ago | (#2552938)

Sorry for the typo, I guess I made the same mistake on the search-engine.

Here's the link... (2, Funny)

tonyc.com (520592) | more than 12 years ago | (#2552943)

The article is here [economist.com] , but only if you have a subscription to The Economist. You can get the >60% academic discount by subscribing here [economistacademic.com] .

Oddly, the subscription form doesn't ask if you're a student. Apparently, as far as The Economist is concerned, it's all academic.

FINALLY GOVERNMENT with a Brain!! (0)

brockn (169746) | more than 12 years ago | (#2552882)

Maybe some government officals will come to understand us Nerds now...

Brock

My favorite link... (3, Funny)

tonyc.com (520592) | more than 12 years ago | (#2552886)

...was the one to the Slovenian association of tourist farms [slovenia-tourism.si] . Being a Nashvillian, I've often wondered where those brightly-colored perennial oddities are grown. Now I know!

not even EU (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552887)

hey, we have the first e-goverment! wow, not even in the EU and leading the way already.. hehe, now we only need to qualify for the soccer WCup :o)

Re:not even EU (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552933)

we only need to qualify for the soccer WCup :o)

No way! If your team doesn't improve dramatically until wednesday, it will be 6-0 for Romania... :-D

Romania... (-1)

King Africa (262341) | more than 12 years ago | (#2553019)

Bah... can you say *MOST DISGUSTING COUNTRY OF EUROPE* ?

Solvenia? (-1)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552888)

WHere the hell is slovenia and why should we care?

Re:Solvenia? (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552897)

slovenia is in the middle of europe (below austria and next to italy) and you can only blame yourself to not know geography further than your garden

Quick geography refresher. (-1)

Captain Pedantic (531610) | more than 12 years ago | (#2553042)

Here, I hope this [zgeek.com] helps.

(For the Goatse.cx [goatse.cx] weary: http://www.zgeek.com/images/news/america.gif

Re:Solvenia? (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552932)

What is it with you Americans? That you are ignorant and rude is bad enough, but that you are proud of it really disturbs me.

Re:Solvenia? (0, Redundant)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552935)

What is it with you Brits? That you're flaming homosexual pedophiles is bad enough, but that you're proud of it really disturbs me.

Re:Solvenia? (-1)

King Africa (262341) | more than 12 years ago | (#2553024)

Hey don't insult the Brits, they helped us alot during colonisation. Although I think it would have been better for the world if the Brittish farmers hadn't raped those aids-infected monkeys...

Re:Solvenia? (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553025)

Maybe it's because we're hated all over the world and have recently been brutally attacked for no reason. Is that enough?

Re:Solvenia? (0)

Dave Bowman (118550) | more than 12 years ago | (#2553028)

No, actually, being rude, obnoxious and ignorant is EXACTLY the reason you got attacked.

Re:Solvenia? (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553085)

so how comes that you are hated all over the world? do you think arabs just hate you for no reason?

no, they hate you because you are supporting dictators in their countries, you are helping jews kill thousands of innocent palestinians every year.....

Taking technology too far? (1, Insightful)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552890)

I think this is a case of taking technology too far. You know real face-to-face human interaction is really under-rated these days!!

More Info (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552895)

Èe imate radi show, dinamiko in akcijo ste vabljeni na Noè borilnih vesèin v Borovnici.

Predstavili vam bomo kickboxing, boks, tae bo, samoobrambo.

Predstavitev bo v Nedeljo 11.11.2001 ob 19h v telovadnici o.s. Dr. Ivana Korosca

Vse dodatne informacije dobite na tem naslovu - Kbv_Borovnica

Posted By Hemos (1)

Jeff Probst (459812) | more than 12 years ago | (#2552898)

I've read the article; very well done
as opposed to not reading the article before posting?

i guess that would make sense

Think about this (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552900)

ADI - Agencija za razvojne iniciative, Ljubljana - Zbornik nevladnih organizacij v Sloveniji (vprasalnik), civilne iniciative, seminarji.
Civilna pobuda Strazisèe - Krajani Strazisèa pri Kranju zbirajo potpise proti siritvi industrije na Sorskem polju.
Delovna skupnost Alpe-Adria
Drustvo Vzdrzevalcev Slovenije - Smo drustvo vzdrzevalcev Slovenije, nestrankarsko in neprofitno strokovno drustvo, organizirano po nasi osnovni dejavnosti - vzdrzevanju.
Drustvo za prostovoljno delo Most - Nevladna in neprofitna organizacija, ki organizira mednarodne delovne tabore in dolgoroèno prostovoljno delo. MOSTovi prostovoljci in prostovoljke nudimo pomoè zapostavljenim druzbenim skupinam, varujemo okolje in opravljamo druge aktivnosti, ki ne zanimajo profitno usmerjenih organizacij in zanje ne more poskrbeti drzava.
Druzinska pobuda - Drustvo za druzbo, ki bo prijazna do druzin. DP si prizadeva tudi za interese vase druzine. Pridite in poglejte.
Druzinska pobuda in otroski dodatki po 1.5.99 - Vlada je predlagala spremembe zakona o druzinskih prejemkih, s katerimi bi znizala otroske dodatke in jih celo vzela priblizno 50.000-im otrokom, vendar ni bila tako preprièljiva kot mi (Druzinska pobuda) s svojim predlogom, ki smo ga v parlamentarno proceduro vlozili s pomoèjo poslanske skupine SLS. Podrobnosti in novo lestvico otroskih dodatkov si lahko ogledate tukaj.
Evropsko zdruzenje mladih pravnikov - SYLA - Obisèite strani drustva in se vèlanite v evropsko mrezo pravnikov.
GIZ Podjetnost - Gospodarsko interesno zdruzenje Podjetnost je prostovoljno, nevladno, nepolitièno in neprofitno interesno zdruzenje podjetnic in podjetnikov. Cilj je predvsem uresnièevati podjetniske ideje èlanov, oblikovanje vzdusja za uspesno delo njihovih podjetij in mreza povezav z organizacijami, posamezniki doma in po svetu.
Globala - Aktivistièna Skupina - Antiglobalizacijsko gibanje proti kapitalizmu in kapitalnem krsenju èlovekovih pravic. Organiziramo proteste.
Glosa - Sindikat kulture Slovenije.
Glosa - Sindikat kulture Slovenije.
Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK - Dokumenti, publikacije in drugo gradivo Sveta Evrope.
Izseljensko drustvo Slovenija v svetu
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije - Zdruzenje neodvisnih sindikatov.
Lions Klub - Nova Gorica; distrikt 129 cona 4
Media forum - Center za javno komuniciranje.
MISSS - Mladinsko Informativno Svetovalno Sredisèe Slovenije
Mladika - zmagovalka volitev v obèinski svet obèine Sezana - Lista mladih za mlado obèino je zmagovalka na volitvah za obèinski svet obèine Sezana. Osvojili smo 12,50% glasov oz. drugo mesto v obèini. Izvoljeni so bili trije nasi kandidati: Mateja Zavaldlal, Peter Medica in Matej Maver.
Mladinski center Krsko - Dejavnosti Mc Krsko, napovednik kulturnih in ostalih prireditev, E-svetovalnica in ostale informacije za mlade.
Neodvisni - Dobrodosli na straneh Neodvisnih! Studentska neodvisna zveza (Neodvisni) je skupina studentk in studentov, ki deluje na razliènih podroèjih studentske organiziranosti. Na domaèi strani Neodvisnih je predstavljeno delovanje skupine in njeni projekti.
Obmoèna obrtna zbornica Celje - predstavitvene strani: informacije za obrtnike, èlane OOZ Celje, povezave, register èlanov, meseèna objava OZC informacij
Obmoèno zdruzenje veteranov vojne za Slovenijo Moravèe - Spletna stran OZVVS Moravèe.
Osvesèanje javnosti o Evropski uniji (projekt Umanotere) - Izjave nevladnih organizacij (ob vkluèevanju v EU) za podroèje politike varstva okolja, kmetijstva, ravnanja z odpadki, prometa, energetike. Bilten. Izvajalec projekta je Umanotera - slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Ozara Slovenija, Nacionalno zdruzenje za kakovost zivljenja - Nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje na podroèju socialnega in zdravstvenega varstva. Drustvo je ustanovljeno za potrebe ljudi z dolgotrajnimi tezavami v dusevnem zdravju in ljudi v dusevni stistki ter njihove svojce. Programi: Individualno naèrtovanje, Pisarne za informiranje in svetovanje, Stanovanjske skupine, Dnevni centri, Center za socialno in delovno integracijo.
PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
Podjetna Regija - Stran je namenjena komuniciranju z javnostjo v èasu priprave Skupnega razvojnega programa.
Policijski sindikat Slovenije
Ragor - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - Ragor je javni zavod, ki se ukvarja z vprasanji razvoja Zg. Gorenjske.
Rdeèi kriz Slovenije - Rdeèi kriz Slovenije je dobrodelna, humana in neodvisna organizacija, ki deluje po naèelih mednarodnega komiteja Rdeèega kriza in Rdeèega polmeseca.
Retina / RIDMC - Retina Informacijski Dokumentacijski Medijski Center.
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije - Sindikalna dejavnost obsega podroèje dela v naslednjih dejavnostih prometa in zvez: cestni potniski in tovorni promet, zraèni in vodni promet, skladisèno transportna in pretovorna dejavnost, posta in telekomunikacije, dejavnost za vzdrzevanje avtocest in cestnega gospodarstva.
Sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije obmoèna organizacija Pragersko - Dobrodosli na domaèi strani Sindikata vlakovnih odpravnikov Slovenije obmoène organizacije Pragersko. Veliko zanimivega o delu in problemih zeleznièarjev, predstavitev proge Pragersko-Murska Sobota (Èakovec).
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije - predstavitev sindikata, zadnje novice, aktualni dokumenti, kolektivna pogodba, sindikalno glasilo
Skupina Neutro - Zdruzenje slovenskih evrorealistov in evroskeptikov. Skupina Neutro se zavzema za samostojnost in nevtralnost Slovenije ter nasprotuje vkljuèitvi Slovenije v NATO. Na strani vzdrzujemo bazo èlankov o EU in NATU.
Skupnost Barka - Barka je skupnost, v kateri skupaj zivijo in delajo odrasle osebe z motnjo v dusevnem razvoju in njihovi spremljevalci.
Slovenski E-forum - Drustvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, ustanovljeno leta 1993. Debatni klub o energetskih alternativah. Podpora uèinkoviti proizvodnji in rabi ter obnovljivim virom energije . Organizator razprav, predavanj, delavnic in strokovnih ekskurzij. Raziskave, kampannje in publicistièna dejavnost.
SPS - Sindikat Pekov Slovenije - uradna stran sindikata pekov: vse o sindikatu, pristopna izjava, nezadovoljstvo pekov in se in se
SVIZ - Sindikat vzgoje, izobrazevanja in znanosti Slovenije.
Studentsko politolosko drustvo Polituss - Organiziramo okrogle mize, mednarodne konference, ekskurzije. Vzpodbujamo, promoviramo studentske dejavnosti in znanje.
Urad za intervencije - Ekoloski boj. Intervencija za zasèito parkovnega gozda ob gradu Sneznik.
Ustanova Fundacija GEA 2000 - Namen dejavnosti Fundacije GEA 2000 je splosno koristen in dobrodelen na podroèju humanitarne in ekoloske zasèite in pomoèi.
Varuh èlovekovih pravic - Predstavitev varuha, izjave za javnost, govori, referati, èlanki, mednarodni odnosi, statistièni podatki, letna poroèila, publikacije, pravna podlaga za delovanje institucije, temeljni dokumenti, koristni naslovi -- slovenska in angleska verzija.
Welcome - Bienvenus - Willkommen - Pozdravljeni - izbrani èlanki o evropski integraciji: Evropski parlament, evropske institucije, siritev EU, lobiranje, manjsine, Romi, socialni dialog, Avstrija, Slovenija, Interakcije - jeziki: Slo., Nem., Angl., Fr. / Textes on European integration: European Parliament, European institutions, EU enlargement, lobbying, social dialogue, Minorities, Rom (Gipsies), Austria, Slovenia, Interactions - Languages: SLO, DE, EN, FR
ZAS - zdruzenje asfalterjev Slovenije - ZAS je strokovno, neprofitno in nestrankarsko zdruzenje cestogradbenih strokovnjakov, ki delujejo na podroèju asfalterstva. ZAS je polnopravni èlan evropskega asfalterskega zdruzenja EAPA in druzbenik DRC, Druzbe za raziskave v cestni in prometni stroki.
Zavod za kulturo bivanja Alter Vita - Smo neprofitna, nevladna organizacija, ki zeli s svojim delovanjem postaviti standarde pri oblikovanju bivanjskih resitev v javnem sektorju (gradnje sol, studentskih domov, domov za starostnike, urejanje krajinskih in narodnih parkov).
ZSPM - Zveza slovenske podezelske mladine.
Zveza drustev diabetikov Slovenije - Diabetiki Slovenije

I've thought about it, and I have one question... (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552908)

Is that Slovenian or Serbo-Croatian?

Re:I've thought about it, and I have one question. (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552920)

All my crapflooding comes from here : www.matkurja.com/, I just searched Google.

Re:I've thought about it, and I have one question. (1)

emir (111909) | more than 12 years ago | (#2553075)

that was slovenian.

there is no language called serbo-croatian. there is serbian that is spoken in serbia and there is croatian that is spoken in croatia.

So is it an act of war to slashdot it? (3, Funny)

ConsumedByTV (243497) | more than 12 years ago | (#2552901)

It's timing out for me at the moment, so is this an act of war?
:)

Can you imagine... (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552903)

Slovensko

ABS Center d.o.o. Koper - Sola dopolnilnih znanj: Didaktièni materiali za naravoslovje v osnovni in srednji soli.
Center za izobrazevanje in svetovanje - Svetovanje na podroèju organizacije.
CEPS Center za studij edukacijskih strategij - Pri svojem delu se vkljuèuje v nacionalne ter mednarodne aktivnosti s tega podroèja: tako v raziskovalne kot v razvojne in svetovalne projekte.
Ciciban - Meseènik za otroke od 6. leta naprej - tudi na spletnih straneh.
Cicido - Meseènik za otroke od 2. leta naprej - tudi na spletnih straneh.
Drustvo za dozivljajsko pedagogiko Slovenije - Predstavitev nasega delovanja, projektov, izobrazevanja, èudovitih dozivetij: uèenja z glavo, srcem in roko!
Drzavni izpitni center - Osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.
Dvostransko sodelovanje na podroèju mladine - Najbolj celovit pregled o moznostih, ki jih nudijo mladim programi dvostranskega sodelovanja z drugimi drzavami ter najhitrejsi dostop do vseh novosti na tem podroèju. Pouèno, zanimivo, koristno.
Edus01 - Edus strani v frame obliki.
Inovativnost za mlade - Stran za mlade inovatorje in tiste, ki bi to radi postali. Kako do prave ideje? Kako jo uresnièiti? Kam po pomoè? Inovacije v podjetjih. Veliki slovenski izumitelji. Forum. Povezave.
Ivanusa Contactum - Izpitni center za Evropsko raèunalnisko sprièevalo ECDL. Visokosolski studij Organizacija in management.
Komar - Èe mislis, da si premajhen, da bi naredil spremembo, potem se nisi bil v postelji s komarjem.
Kreativno uèenje - Vas kdaj muèi trema? Se bojite, da vas bo vas glas v pomembnem trenutku pustil na cedilu? Poznate obèutek zmedenosti, ko sredi govora izgubite rdeèo nit?
Littorina, Zavod za izobrazevanje, raziskovanje, sport in umetnost Koper - Zavod je nepridobitna organizacija, ki zdruzuje predvsem mlajse strokovnjake z dolgoletnimi izkusnjami na podroèju izobrazevanja in raziskovanja.
Ljudska univerza Ptuj - Izobrazevanje odraslih - osnovna sola, srednje sole, visoka sola, usposabljanja, teèaji ter novost - sredisèe za samostojno uèenje. Od znanja vas loèi se samo klik.
Ministrstvo za solstvo in sport - Eurydice enota Slovenija - Eurydice je evropsko informacijsko omrezje na podroèju izobrazevanja. Ustanovljeno je bilo leta 1980 z dvojnim ciljem: spodbujati izmenjavo informacij in izkusenj med oblikovalci politike in seznanjati z njimi vse tiste, ki delajo na podroèju izobrazevanja v Evropi. Slovenija se je vkljuèila v omrezje jeseni leta 1997.
Pedagoska obzorja - Didactica Slovenica - Revija za didaktiko in metodiko.
Pedagoski institut - Center za uporabno epistemologijo - Rezultati mednarodnih primerjalnih raziskav znanja: matematika, naravoslovje, bralna pismenost ter drzavljanska vzgoja in etika.
Peus - Pedagosko usposabljanje in svetovanje, Gregor Hartman s.p.
Preizkusi svoje znanje o prometu - V prometu je vsak dan veliko nevarnosti. Izognemo sem jim lahko edino z znanjem in ustreznim ravnanjem.
Prireditve v okviru Ministrstva za solstvo in sport - Elektronske prosojnice s prireditev.
Prvi kongres dozivljajske pedagogike z mednarodno udelezbo - Drustvo za dozivljajsko pedagogiko je dobitnik evropske nagrade Outward Bound za dozivljajsko pedagogiko leta 1999. Ob tej priloznosti organizira kongres, na katerega se je prijavilo veè kot 180 udelezencev z veè kot 50 prispevki.
Razvojno raziskovalni center korak za korakom
Slovensko izobrazevalno omrezje
Strategije veèje uspesnosti - Studijski krozek, kjer se sreèujemo tisti, ki nas zanimajo aktualne teme na podroèju izobrazevanja in uèenja. Na teh straneh lahko najdete informacije o delu krozka in o vsebinah, ki jih obdelujemo.
Svet za preventivo in vzgojo v cesntem prometu - SPV
SVIZ - Sindikat vzgoje, izobrazevanja in znanosti Slovenije - Od obljub k dejanjem - Globalna kampanja za izobrazevanje.
SVIZ - Sindikat vzgoje, izobrazevanja in znanosti Slovenije.
Svobodno sonce - Pod soncem niè novega! Ali paè, pod soncem je nova svoboda! Spletno glasilo za vse drugaèe misleèe, enkrat na mesec v e-postnem nabiralniku.
Uèiteljsko in vzgojiteljsko drustvo Slovenije - Vèlanite se v nase drustvo, podpisite peticijo, nam posljite svoj predlog, mnenje ali pripombo ali pa si samo preberite o nasem delu.
Uspesno uèenje - Kdor ne naèrtuje (uèenja), naèrtuje (uèni) neuspeh!
Video Center - Center za izobrazevanje kadrov.
Zabavne strani na SIO - Zabavne strani na slovenskem izobrazevalnem omrezju (SIO). Izbor povezav na temo izobrazevanje z igro (edutainment). Tema meseca, glasovanje, izbor spletnih naslovov.
Zavod Republike Slovenije za solstvo - Solstvo, izobrazevanje, informacije.
Z igro do znanja - Multimedijski programi, namenjeni izobrazevanju otrok in odraslih.
Zveza za sport otrok in mladine Slovenije - Uradna stran ZSOMS.

Re:Can you imagine... (1)

giany (529698) | more than 12 years ago | (#2552921)

So what`s so funny here ?!?

Re:Can you imagine... (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552925)

YHBT. HYL. HAND.

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

The old art of crapflooding (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552905)

Slovensko

Bobcatsss 2002 Èlovesk@ bitja in informacijski specialisti - Bobcatsss je mednarodni simpozij s podroèja knjiznièarstva in informacijskih znanosti, organiziran s strani evropskih univerz.
Borza znanja - Novosti na nasi strani! Oglejte si.
Depozitarna knjiznica OZN - Dokumentacija in publikacije Organizacije Zdruzenih narodov, povezave, stiki. Se bomo dograjevali in nadgrajevali!
Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK - Dokumenti, publikacije in drugo gradivo Sveta Evrope.
Institut za novejso zgodovino - osrednja slovenska znanstvena ustanova za prouèevanje novejse in sodobne zgodovine Slovencev od srede 19. stoletja dalje
Jana Kolar: Osnove varovanja in zasèite knjizniènega gradiva - Vzroki razgradnje in priporoèila za hranjenje gradiva na papirju, magnetnih nosilcev, gramofonskih plosè, fotografskega gradiva, itd.
Katalog znanj - Obvesèamo Vas, da je sedaj tudi na spletu v celoti dostopen Katalog znanj iz splosne zivinoreje, bioloskih osnov in genetike, ki je plod dolgoletnega skrbnega studija in zbiranja znanj iz navedenih treh podroèij nestorja nase genetike profesorja dr. dr. Franca Loèniskarja. V knjizni obliki je bil Katalog znanj izdan leta 1999 in posveèen 30-letnici Oddelka za zootehniko Biotehniske fakultete.
Knjiznica A. T. Linharta Radovljica - Novo! Prenovljena stran! Najbolj brane knjige meseca decembra, najbolj gledane videokasete in najbolj poslusane zgoscenke meseca! Objavljamo nov meseèni spored prireditev za vse nase enote. Prijavite se na mailing listo.
Knjiznica Bena Zupanèièa - Rezervirajte knjigo, sodelujte v nagradnem kvizu, urnik, pot bibliobusa.
Knjiznica Cerknica - Pravljiène ure in prazniène igrarije. Vabljeni!
Knjiznica Domzale - informacije za bralce, nove knjige, prireditve, kviz
Knjiznica Dravograd - Domaèa stran knjiznice Dravograd. Na nasih straneh lahko poisèete, podaljsate ali rezervirate gradivo, resujete uganko meseca, si ogledate zbirko internet povezav zbranih po doloèenih podroèjih. Obvesèamo vas tudi o prireditvah v knjiznici.
Knjiznica Fakultete za pomorstvo in promet - Domaèa stran knjiznice z mnogimi povezavami
Knjiznica Grosuplje - informacije, obvestila o prireditvah, on-line literarna uganka
Knjiznica Jozeta Mazovca - Ljubljana Moste
Knjiznica Ksaverja Meska Slovenj Gradec - Na spletnih straneh knjiznice vas bomo obvesèali o prireditvah v knjiznici, o novostih in vsem kar je za vas bralce pomembno. Vabljeni!
Knjiznica Mirana Jarca Novo mesto
Knjiznica OS Olge Megliè Ptuj
Knjiznica Prezihov Voranc - Knjiznica Prezihov Voranc je najmlajsa med ljubljanskimi splosnoizobrazevalnimi knjiznicami.
Knjiznica Sreèka Kosovela
Knjiznica Siska - Matièna sluzba Knjiznice Siska pokriva nekdanjo obèino Siska. Poleg nase delujejo na tem obmoèju solske knjiznice (16 osnovnih sol, 6 srednjih sol in 4 vrtci) in specialne knjiznice.
Knjiznica Smarje pri Jelsah
Knjiznica tehniskih fakultet, Maribor - KTFMB je skupna visokosolska knjiznica stirih mariborskih tehniskih fakultet: FERI, FS, FG in FKKT.
Knjiznice v OS
Knjiznice v Sloveniji - Seznam domaèih strani slovenskih knjiznic
Koroska Osrednja Knjiznica Dr. France Susnik - Ravne na Koroskem
Matièna knjiznica Izola - Ustanovljena je bila leta 1958. S sistematiènim zbiranjem, strokovno obdelavo in izposojo knjizniènega gradiva ohranja in razvija pisno kulturno dedisèino.
Matièna knjiznica Kamnik - Predstavitev, novosti, prireditve, prispevki
Nove baze podatkov v COBISS/OPAC - Vkljuèene so baze podatkov informacijskega sistema INFORS, ki nudi informacije o javno dostopnih bazah podatkov, informacijskih sistemih in njihovih ponudnikih v Sloveniji, ter nekatere specializirane baze podatkov.
OKK - Osrednja knjiznica Kranj
Osrednja knjiznica Celje
Portal DBL - Spletni portal za knjiznièarje in uporabnike knjiznic.
Specialna knjiznica v firmi Metal Ravne d.o.o. - Specialna knjiznica v firmi Slovenske Zelezarne - Metal Ravne d.o.o.
Splosnoizobrazevalne knjiznice v Sloveniji - Povezave do splosnoizobrazevalnih knjiznic Slovenije, letna posvetovanja, podatki o delu, Manifest.
Teoloska knjiznica Maribor - Smo knjiznica teoloske fakultete univerze v Ljubljani, oddelek v Mariboru. V svojem knjizniènem fondu imamo veliko knjig, tako s podroèja teologije, filozofije, psihologije, itd.
Univerzitetna knjiznica Maribor - Spletna stran Univerzitetne knjiznice Maribor s podatki o knjiznici, delovnem èasu, informacijah za bralce, z vodnikom po prireditvah v Glazerjevi dvorani in njenih razstavisènih prostorih.
Valvasorjeva knjiznica Krsko
Zveza bibliotekarskih drustev Slovenije - Slovenian Library Association - ZBDS - strokovno zdruzenje slovenskih knjiznièarjev ZBDS - professional association of Slovenian librarians

Trolls and crapflooders, not FP but... (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552913)

22 train system - Sistem za krmiljenje male zeleznice s pomoèjo raèunalnika.
7 o'clock shaving collection - Zbiram brivske pripomoèke. Elektriène brivnike, brivske aparate, britve, britvice, brusilnike britvic.
Elektronic Page - Nadzornik elektronics page-s.
Elektronika Full Duplex - Spletna revija in CD za elektronike. Nov medij za elektronike - ljubitelje in profesionalce: novosti iz elektronike, samogradnje s KIT kompleti, posebne ponudbe, baze znanja, povezave na koristne strani. Brezplaèno 24 UR na dan!
Elektro-N - Internet revija o elektroniki, radioamaterstvu in telekomunikacijah! - Na strani najdete vsak dan sveze novice iz sveta elektronike, radioamaterstva in telekomunikacij ter clanke, teste, tiskana vezja, Forum, male oglase in se mnogo veè. Vse zastonj, saj nismo komercialna revija! Èe se ukvarjate z elektroniko ali pa ste radioamater, ne smete spregledati te strani! Smo edina taka revija v Sloveniji!
Gobelini in postne znamke - Online razstava gobelinov.Zbiram tudi slovenske in francoske znamke. Ostale drzave prodam.
Guerin - Janijeva domaèa stran.
Kartice mobi - Ste pripravljeni na menjavo?
Klub ljubiteljev psov Divaèa - Psi, psi, psi. Skupaj dvignimo kinolosko kulturo v Sloveniji!
Ladjica na zraèni pogon - Èudovita igraèka za vroèe poletne dni.
Luftwaffe - Nekaj o Luftwaffe.
Namiznoteniska zveza Slovenije - Uradne spletne strani Namiznoteniske zveze Slovenije (NTZS).
Partizanski predmeti - Kupim partizanske medalje, znaèke, titovke, kovance. Vse, kar je povezano s partizanstvom.
Radio skozi èas - Prva slovenska stran posveèena starim radijskim aparatom.
Revija Unikat - Izsla je nova revija s podroèja kreativnega ustvarjanja. Kliknite in si oglejte revijo, ki je povzroèila manjso prodajno revolicijo. Unikat - ideje za ustvarjalne.
Slovenski kozolec - harfa v vetru - Cveto Vrbovsek ze nekaj let izdeluje natanène makete slovenskih kozolcev.
Spletna stran ljubiteljev cigar - Tukaj lahko najdete napotke, kako zaèeti kaditi cigare oz. nekaj o umetnosti kajenja cigar. Poleg tega pa je tu se veliko cigarskih linkov. Po mojem mnenju vredno ogleda!
Termoakustièna pisèal - Predstavitev preproste naprave brez gibljivih delov. Glasno piska, èe eno stran ohladimo.
Tomzi - Modelastvo - rakete! Kdor ima rad adrenalin ima rad tudi to!

the Economist article online (4, Informative)

Trepidity (597) | more than 12 years ago | (#2552914)

For those of you with Economist subscriptions, you can view the article online (for free) here [economist.com] to avoid having to search through your printed issue.

For those without Economist subscriptions, you can either buy access for $2.95 to this article, pay $4.95 for a week of access to the online archives, or buy a subscription...FWIW it's the only magazine I still subscribe to in printed form, as it's the only one still worth my money (Rolling Stone and Newsweek having long since become virtually worthless).

Re:the Economist article online (off topic) (1)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2553036)

FWIW it's the only magazine I still subscribe to in printed form

I almost subscribed, but just then they relegated their tech section to the quarterly issue, and I changed my mind. The tech section was quite good.

Geez, I'm posting alot of off-topic on this thread. Not a good day for karma, methinks.

I don't agree about Newsweek (1)

haggar (72771) | more than 12 years ago | (#2553136)

I just happened to buy a copy last week, and it was great. For example, there was an article about a journalist that managed to get fake IDs in Afghanistan, including documents that make her eligiable to polical asile in the west. (freaking scary, means many of the political refugees in the west may well be terrorists).

to Anonymous coward (5, Funny)

giany (529698) | more than 12 years ago | (#2552916)

Solvenia? (Score:0) by Anonymous Coward on Monday November 12, @04:57AM (#2552888) WHere the hell is slovenia and why should we care?
On the map, I cannot find the World Trade Center buildings in New York, but I can find Slovenia. So why should I care about things that does`nt exist in reality?! Sorry, but America is not always the first in every E-shit. Perhaps E-war would be the net big thing for America, but not for Europe. In Europe people DO use their brain in the right way and in Europe people DO care for their own business, so in the Europe, there are NO terrorist attacks. Here`s a little MAP [msn.com] that you`ve been probably using until now. Maybe you should get your self a new map and maybe then you will find Slovenia there.

Care to check your facts? (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552922)

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

Re:to Anonymous coward (0)

hostage89 (461006) | more than 12 years ago | (#2552928)

In Europe people DO use their brain in the right way and in Europe people DO care for their own business, so in the Europe, there are NO terrorist attacks.So... what do you call the IRA then?

Re:to Anonymous coward (1)

giany (529698) | more than 12 years ago | (#2552944)

IRA ..... aaah ...... they haven`t destroy any big building and their acts are localized on the North Ireland. In Spain there are some little terrorist acts commited from time to time but all of them are strictly localized. Other parts of Europe are safe.

Re:to Anonymous coward (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552955)

Are you trolling?
Try doing some research.

Re:to Anonymous coward (1)

giany (529698) | more than 12 years ago | (#2552965)

Please, reply with some acts or else - shut up.

Re:to Anonymous coward (1)

DullTrev (533249) | more than 12 years ago | (#2553134)

Manchester, 15 June, 1996. "One million square feet of shopping space was wiped out when the 3,300lb bomb exploded". It took years to rebuild. Have a look at this BBC page [bbc.co.uk] for some info on other British IRA campaigns.

Re:to Anonymous coward (1, Interesting)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552963)

I know the original poster was a troll, and you fell for it, but still...

I call the IRA murdering scum. One of my friends was on call doing network support for a client in London docklands when the IRA bombed it. Another friend was working in a shopping centre (aka shopping mall ;-) when it was evacuated because of IRA bombs. Maybe its just getting to me this morning because I watched "The Devils Own" for the first time last night and found the American slant interesting to say the least. I doubt Hollywood would look at it in quite the same way if the story had been about a Muslim fundamentalist who kills Americans, instead of a Catholic fundamentalist who kills British.

Re:to Anonymous coward (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553038)

Murdering scum? What about the history of rape and pilliage done in the name of the English crown all over the world, not to mention their own backyard? The IRA are only getting even and the body count is just about equal now.

The English are far, far worse... Although now that Blair is Bush's lapdog the pussies are no threat.

And just so you know, I'm Australian.

Re:to Anonymous coward (-1)

Schumacher Wins (322265) | more than 12 years ago | (#2553051)

dirty english suck at F1 ^_^

Re:to Anonymous coward (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552940)

Wow, another poster too stupid to learn English before trying to write in it! Good job! This one is even too stupid to figure out how to click the "Reply to This" button! No worthwhile map would include Salvaniea, or whatever you call your homosexual little ass-fucking island, btw.

Re:to Anonymous coward (0)

Dave Bowman (118550) | more than 12 years ago | (#2553006)

As opposed to trailor trash that can't hold a tought any longer than a golfish? :)

Come now, get off the "US supremacy" bandwagon, and give the Europeans a chance. After all, we are descendants of the people they didn't really want over there - so they seem to have some sense ;)

And, as far as worthwile maps go - be free to check with any Merkin that has ever been to that part of the world (and better yet, specifically to Slovenia). I'm sure that you would get no coment other than "great", "wonderfull", "when can I go back", "those fuckers are so rich", and similar things.

Let's not diss people you've never met, and don't know the first thing about.

But then again, it's easy to do if you're living in a trailor and posting as an anonymous coward... right?

Re:to Anonymous coward (2, Informative)

The Qube (749) | more than 12 years ago | (#2552950)

ROFL :-)

But, anyway, it's probaby not his fault. Unless a map/atlas is pretty recent, it would not include Slovenia.

Slovenia was a part of the former Yugoslavia and gained it's independence in mid 1991.

It is a small country, bordering with Italy, Austria, Hungry and Croatia, with a small access to the Adriatic Sea.

CIA World Factbook: Slovenia [cia.gov]

Re:to Anonymous coward (2)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2553002)

Good grief. no terrorist attacks? C'mon, one of the first things recognized after 9.11 was our naivete' in these things. Certainly the Adriatic states have experience with terrorism, in some forms. At the same time, they might argue that it was a result of a struggle for freedom that gave rise to terrorism, and that would be cool. But we wonder still if the freedom is truly liberty, or just better segregation of the ethnicity. We hope for the former in all countries, whether you believe it or not.

Re:to Anonymous coward (1, Offtopic)

osiris (30004) | more than 12 years ago | (#2553115)

no terrorist attacks in europe? heard of the ira?

i guess because it isnt america, this news was heard much outside of the UK but here are some bbc links:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/england/newsid _1636000/1636953.stm [bbc.co.uk]
http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/england/newsid _1636000/1636919.stm [bbc.co.uk]
http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/newsid_1471000 /1471770.stm [bbc.co.uk]
http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/northern_irela nd/newsid_1471000/1471373.stm [bbc.co.uk]

oh and here is a link [bbc.co.uk] for all you people that think cctv is useless

Re:to Anonymous coward (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553127)

Do not be so harsh on him, as far as I understand
the World in americanese is USA. So he was probably
looking for Slovenia somewhere in the states.

Btw, i wouldnt be surprised if he had a worldmap
that only showed USA.

Greetings

Hmm, so maybe... (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552918)

Slovenia Introduction Top of Page
Background: In 1918 the Slovenes joined the Serbs and Croats in forming a new nation, renamed Yugoslavia in 1929. After World War II, Slovenia became a republic of the renewed Yugoslavia, which though communist, distanced itself from Moscow's rule. Dissatisfied with the exercise of power of the majority Serbs, the Slovenes succeeded in establishing their independence in 1991. Historical ties to Western Europe, a strong economy, and a stable democracy make Slovenia a leading candidate for future membership in the EU and NATO.
Slovenia Geography Top of Page
Location: Southeastern Europe, eastern Alps bordering the Adriatic Sea, between Austria and Croatia
Geographic coordinates: 46 00 N, 15 00 E
Map references: Europe
Area: total: 20,253 sq km

land: 20,253 sq km

water: 0 sq km
Area - comparative: slightly smaller than New Jersey
Land boundaries: total: 1,165 km

border countries: Austria 330 km, Croatia 501 km, Italy 232 km, Hungary 102 km
Coastline: 46.6 km
Maritime claims: NA
Climate: Mediterranean climate on the coast, continental climate with mild to hot summers and cold winters in the plateaus and valleys to the east
Terrain: a short coastal strip on the Adriatic, an alpine mountain region adjacent to Italy and Austria, mixed mountain and valleys with numerous rivers to the east
Elevation extremes: lowest point: Adriatic Sea 0 m

highest point: Triglav 2,864 m
Natural resources: lignite coal, lead, zinc, mercury, uranium, silver, hydropower
Land use: arable land: 12%

permanent crops: 3%

permanent pastures: 24%

forests and woodland: 54%

other: 7% (1996 est.)
Irrigated land: 20 sq km (1993 est.)
Natural hazards: flooding and earthquakes
Environment - current issues: Sava River polluted with domestic and industrial waste; pollution of coastal waters with heavy metals and toxic chemicals; forest damage near Koper from air pollution (originating at metallurgical and chemical plants) and resulting acid rain
Environment - international agreements: party to: Air Pollution, Air Pollution-Sulphur 94, Biodiversity, Climate Change, Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Nuclear Test Ban, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Wetlands

signed, but not ratified: Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Climate Change-Kyoto Protocol
Slovenia People Top of Page
Population: 1,930,132 (July 2001 est.)
Age structure: 0-14 years: 16.09% (male 159,428; female 151,134)

15-64 years: 69.61% (male 681,333; female 662,170)

65 years and over: 14.3% (male 101,354; female 174,713) (2001 est.)
Population growth rate: 0.14% (2001 est.)
Birth rate: 9.32 births/1,000 population (2001 est.)
Death rate: 9.98 deaths/1,000 population (2001 est.)
Net migration rate: 2.11 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)
Sex ratio: at birth: 1.06 male(s)/female

under 15 years: 1.05 male(s)/female

15-64 years: 1.03 male(s)/female

65 years and over: 0.58 male(s)/female

total population: 0.95 male(s)/female (2001 est.)
Infant mortality rate: 4.51 deaths/1,000 live births (2001 est.)
Life expectancy at birth: total population: 75.08 years

male: 71.2 years

female: 79.17 years (2001 est.)
Total fertility rate: 1.28 children born/woman (2001 est.)
HIV/AIDS - adult prevalence rate: 0.02% (1999 est.)
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS: 200 (1999 est.)
HIV/AIDS - deaths: less than 100 (1999 est.)
Nationality: noun: Slovene(s)

adjective: Slovenian
Ethnic groups: Slovene 88%, Croat 3%, Serb 2%, Bosniak 1%, Yugoslav 0.6%, Hungarian 0.4%, other 5% (1991)
Religions: Roman Catholic 68.8%, Uniate Catholic 2%, Lutheran 1%, Muslim 1%, atheist 4.3%, other 22.9%
Languages: Slovenian 91%, Serbo-Croatian 6%, other 3%
Literacy: definition: NA

total population: 99%

male: NA%

female: NA%
Slovenia Government Top of Page
Country name: conventional long form: Republic of Slovenia

conventional short form: Slovenia

local long form: Republika Slovenija

local short form: Slovenija
Government type: parliamentary democratic republic
Capital: Ljubljana
Administrative divisions: 136 municipalities (obcine, singular - obcina) and 11 urban municipalities* (mestne obcine , singular - mestna obcina ) Ajdovscina, Beltinci, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Brezice, Brezovica, Cankova-Tisina, Celje*, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Cerkno, Crensovci, Crna na Koroskem, Crnomelj, Destrnik-Trnovska Vas, Divaca, Dobrepolje, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domzale, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorenja Vas-Poljane, Gorisnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grosuplje, Hodos Salovci, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ilirska Bistrica, Ivancna Gorica, Izola, Jesenice, Jursinci, Kamnik, Kanal, Kidricevo, Kobarid, Kobilje, Kocevje, Komen, Koper*, Kozje, Kranj*, Kranjska Gora, Krsko, Kungota, Kuzma, Lasko, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana*, Ljubno, Ljutomer, Logatec, Loska Dolina, Loski Potok, Luce, Lukovica, Majsperk, Maribor*, Medvode, Menges, Metlika, Mezica, Miren-Kostanjevica, Mislinja, Moravce, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota*, Muta, Naklo, Nazarje, Nova Gorica*, Novo Mesto*, Odranci, Ormoz, Osilnica, Pesnica, Piran, Pivka, Podcetrtek, Podvelka-Ribnica, Postojna, Preddvor, Ptuj*, Puconci, Race-Fram, Radece, Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne-Prevalje, Ribnica, Rogasevci, Rogaska Slatina, Rogatec, Ruse, Semic, Sencur, Sentilj, Sentjernej, Sentjur pri Celju, Sevnica, Sezana, Skocjan, Skofja Loka, Skofljica, Slovenj Gradec*, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Smarje pri Jelsah, Smartno ob Paki, Sostanj, Starse, Store, Sveti Jurij, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trzic, Turnisce, Velenje*, Velike Lasce, Videm, Vipava, Vitanje, Vodice, Vojnik, Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zalec, Zavrc, Zelezniki, Ziri, Zrece

note: there may be 45 more municipalities
Independence: 25 June 1991 (from Yugoslavia)
National holiday: Independence Day/Statehood Day, 25 June (1991)
Constitution: adopted 23 December 1991, effective 23 December 1991
Legal system: based on civil law system
Suffrage: 18 years of age; universal (16 years of age, if employed)
Executive branch: chief of state: President Milan KUCAN (since 22 April 1990)

head of government: Prime Minister Janez DRNOVSEK (since 15 October 2000);

cabinet: Council of Ministers nominated by the prime minister and elected by the National Assembly

elections: president elected by popular vote for a five-year term; election last held 24 November 1997 (next to be held NA 2002); following National Assembly elections, the leader of the majority party or the leader of a majority coalition is usually nominated to become prime minister by the president and elected by the National Assembly; election last held 15 October 2000 (next to be held NA October 2004)

election results: Milan KUCAN elected president; percent of vote - Milan KUCAN 56.3%, Janez PODOBNIK 18%; Janez DRNOVSEK elected prime minister; percent of National Assembly vote - NA
Legislative branch: unicameral National Assembly or Drzavni Zbor (90 seats, 40 are directly elected and 50 are selected on a proportional basis; note - the numbers of directly elected and proportionally elected seats varies with each election; members are elected by popular vote to serve four-year terms)

elections: National Assembly - last held 15 October 2000 (next to be held NA October 2004)

election results: percent of vote by party - LDS 36%, SDS 16%, ZLSD 12%, SLS/SKD 10%, NSI 9%, SMS 4%, SNS 4%, DeSUS 5%, other 4%; seats by party - LDS 34, SDS 14, ZLDS 11, SLS/SKD 9, NSI 8, SMS 4, SNS 4, DeSUS 4, other 2

note: the National Council or Drzavni Svet is an advisory body with limited legislative powers; it may propose laws and ask to review any National Assembly decisions; in the election of NA November 1997, 40 members were elected to represent local, professional, and socioeconomic interests (next election to be held in the fall of 2002)
Judicial branch: Supreme Court (judges are elected by the National Assembly on the recommendation of the Judicial Council); Constitutional Court (judges elected for nine-year terms by the National Assembly and nominated by the president)
Political parties and leaders: Democratic Party of Retired (Persons) of Slovenia or DeSUS [Janko KUSAR]; Liberal Democratic or LDS [Janez DRNOVSEK, chairman]; New Slovenia or NSI [Andrej BAJUK, chairman]; Slovene National Party or SNS [Zmago JELINCIC, chairman]; Slovene People's Party or SLS (Slovenian People's Party or SLS and Slovenian Christian Democrats or SKD merged in April 2000) [Franc ZAGOZEN, chairman]; Slovene Youth Party or SMS [leader NA]; Social Democratic Party of Slovenia or SDS [Janez JANSA, chairman]; United List of Social Democrats (former Communists and allies) or ZLSD [Borut PAHOR, chairman]
Political pressure groups and leaders: NA
International organization participation: ABEDA, ACCT (observer), BIS, CCC, CE, CEI, EAPC, EBRD, ECE, EU (applicant), FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat (nonsignatory user), Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, NAM (guest), NSG, OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, UNTAET, UNTSO, UPU, WEU (associate partner), WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO
Diplomatic representation in the US: chief of mission: Ambassador Davorin KRACUN

chancery: 1525 New Hampshire Avenue NW, Washington, DC 20036

telephone: [1] (202) 667-5363

FAX: [1] (202) 667-4563

consulate(s) general: New York

consulate(s): Cleveland
Diplomatic representation from the US: chief of mission: Ambassador Nancy ELY-RAPHEL

embassy: Presernova 31, SI-1000 Ljubljana

mailing address: P. O. Box 254, Presernova 31, 1000 Ljubljana; American Embassy Ljubljana, Department of State, Washington, DC 20521-7140

telephone: [386] (01) 200-5500

FAX: [386] (01) 200-5555
Flag description: three equal horizontal bands of white (top), blue, and red, with the Slovenian seal (a shield with the image of Triglav, Slovenia's highest peak, in white against a blue background at the center; beneath it are two wavy blue lines depicting seas and rivers, and above it are three six-pointed stars arranged in an inverted triangle which are taken from the coat of arms of the Counts of Celje, the great Slovene dynastic house of the late 14th and early 15th centuries); the seal is located in the upper hoist side of the flag centered in the white and blue bands
Slovenia Economy Top of Page
Economy - overview: Although Slovenia enjoys one of the highest GDPs per capita among the transition economies of Central Europe, it needs to speed up the privatization process and the dismantling of restrictions on foreign investment. About 45% of the economy remains in state hands, and the level of foreign direct investment inflows as a percent of GDP is the lowest in the region. Analysts are predicting between 4.0% and 4.2% growth for 2001. Export growth is expected to slow in 2001 and 2002 as EU markets soften. Inflation rose from 6.1% to 8.9% in 2000 and remains a matter of concern.
GDP: purchasing power parity - $22.9 billion (2000 est.)
GDP - real growth rate: 4.5% (2000 est.)
GDP - per capita: purchasing power parity - $12,000 (2000 est.)
GDP - composition by sector: agriculture: 4%

industry: 35%

services: 61% (1999 est.)
Population below poverty line: NA%
Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: 3.2%

highest 10%: 20.7% (1995)
Inflation rate (consumer prices): 8.9% (2000 est.)
Labor force: 857,400
Labor force - by occupation: agriculture NA%, industry NA%, services NA%
Unemployment rate: 7.1% (1997 est.)
Budget: revenues: $8.11 billion

expenditures: $8.32 billion, including capital expenditures of $NA (1997 est.)
Industries: ferrous metallurgy and rolling mill products, aluminum reduction and rolled products, lead and zinc smelting, electronics (including military electronics), trucks, electric power equipment, wood products, textiles, chemicals, machine tools
Industrial production growth rate: 6.2% (2000)
Electricity - production: 12.451 billion kWh (1999)
Electricity - production by source: fossil fuel: 34.44%

hydro: 29.58%

nuclear: 35.98%

other: 0% (1999)
Electricity - consumption: 10.024 billion kWh (1999)
Electricity - exports: 2.2 billion kWh (1999)
Electricity - imports: 645 million kWh (1999)
Agriculture - products: potatoes, hops, wheat, sugar beets, corn, grapes; cattle, sheep, poultry
Exports: $8.9 billion (f.o.b., 2000)
Exports - commodities: manufactured goods, machinery and transport equipment, chemicals, food
Exports - partners: Germany 31%, Italy 14%, Croatia 8%, Austria 7%, France 6% (1999)
Imports: $9.9 billion (f.o.b., 2000)
Imports - commodities: machinery and transport equipment, manufactured goods, chemicals, fuels and lubricants, food
Imports - partners: Germany 21%, Italy 17%, France 11%, Austria 8%, Croatia 4%, Hungary, Russia (1999)
Debt - external: $6.2 billion (2000)
Economic aid - recipient: ODA, $5 million (1993)
Currency: tolar (SIT)
Currency code: SIT
Exchange rates: tolars per US dollar - 225.93 (January 2001), 222.66 (2000), 181.77 (1999), 166.13 (1998), 159.69 (1997), 135.36 (1996)
Fiscal year: calendar year
Slovenia Communications Top of Page
Telephones - main lines in use: 722,000 (1997)
Telephones - mobile cellular: 1 million (2000)
Telephone system: general assessment: NA

domestic: 100% digital (2000)

international: NA
Radio broadcast stations: AM 17, FM 160, shortwave 0 (1998)
Radios: 805,000 (1997)
Television broadcast stations: 48 (2001)
Televisions: 710,000 (1997)
Internet country code: .si
Internet Service Providers (ISPs): 11 (2000)
Internet users: 460,000 (1999)
Slovenia Transportation Top of Page
Railways: total: 1,201 km

standard gauge: 1,201 km 1.435-m gauge (489 km electrified) (1999)
Highways: total: 19,586 km

paved: 17,745 km (including 249 km of expressways)

unpaved: 1,841 km (1998 est.)
Waterways: NA
Pipelines: crude oil 290 km; natural gas 305 km
Ports and harbors: Izola, Koper, Piran
Airports: 14 (2000 est.)
Airports - with paved runways: total: 6

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 1 (2000 est.)
Airports - with unpaved runways: total: 8

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 4 (2000 est.)
Slovenia Military Top of Page
Military branches: Slovenian Army (includes Air and Naval Forces)
Military manpower - military age: 19 years of age
Military manpower - availability: males age 15-49: 523,336 (2001 est.)
Military manpower - fit for military service: males age 15-49: 416,237 (2001 est.)
Military manpower - reaching military age annually: males: 14,513 (2001 est.)
Military expenditures - dollar figure: $370 million (FY00)
Military expenditures - percent of GDP: 1.7% (FY00)
Slovenia Transnational Issues Top of Page
Disputes - international: progress with Croatia on discussions of adjustments to land boundary, but problems remain in defining maritime boundary in Gulf of Piran; Austria has minor dispute with Slovenia over nuclear power plants and post-World War II treatment of German-speaking minorities
Illicit drugs: minor transit point for cocaine and Southwest Asian heroin bound for Western Europe, and for precursor chemicals

Site slashdotted, here is the article (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552927)

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

SEKTOR METEOROLOGIJA Oddelek klimatologije, Oddelek agrometeorologije, Oddelek meteoroloska merilna mreza, Oddelek za kontrolo podatkov
SLUZBA METEOROLOSKE PROGNOZE Oddelek prognoze vremena, Oddelek za razvoj prognostiènih tehnik in modelov - OPTIM, oddelek za radarsko meteorologijo- RADMET
SLUZBA LETALSKE METEOROLOGIJE Oddelek LM letalisèe Brnik, Oddelek LM letalisèe Maribor in regionalni center, Oddelek Letalisèe Portoroz in regionalni center
SEKTOR HIDROLOGIJA Oddelek za hidrometrijo, Oddelek za podzemne vode in izvire, Oddelek za bazo podatkov in katastre, Oddelek za hidroloske osnove in prognoze
SEKTOR VARSTVO OKOLJA Oddelek za onesnazenost zraka, Oddelek za onesnazenost voda, Oddelek laboratorijske raziskave
CENTER RAÈUNALNISTVO IN KOMUNIKACIJE Oddelek raèunalniski center, Oddelek za informatiko in podatkovne baze, Oddelek nacionalni komunikacijski center
CENTER KAKOVOST MERITEV Umerjevalni laboratorij, Mehanski laboratorij, Oddelek za elektronsko merilno opremo, Observatorij (enoti Ljubljana in Kredarica)
SEKTOR ZA SPLOSNE IN TEHNIÈNE ZADEVE Kadrovska sluzba, Pravna sluzba, Finanèna sluzba, Tehnièna sluzba, Knjiznica, Glavna pisarna vlozisèe

E-commerce strategy (2, Interesting)

randal_hicks (447937) | more than 12 years ago | (#2552939)

Their detailed strategy [e-gov.gov.si] will certainly take some time to digest (and perhaps several cups of coffee). Interesting post though... perhaps their smaller size allows them to take such giant steps. My country (US) seems like it keeps tripping over its own feet [slashdot.org] whenever it attempts to deal with technology. Hopefully Slovenia will show the rest of the world a thing or three...

Estonian eGovrnment in english (1)

antik2001 (535940) | more than 12 years ago | (#2552941)

http://www.riik.ee/en/

Re:Estonian eGovrnment in english (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552948)

http://www.riik.ee/valitsus/viis/synd.html

intresting thought (2, Interesting)

jjshoe (410772) | more than 12 years ago | (#2552942)

i being a tax paying computer using civilian in the us i could see a use for a more computer-ized governemnt.

take for instance a state law that might get passed. you want to let your representivitve know how you feel about a certain subject. so you write him letters and send him email and corrospond with him. great. then you find out in the news papers that he's decided to vote for the opposite when he told you something completly else.


what i am trying to get at here is lets say they want to pass parking tickets on red cars only for the state of georgia... so people of smalltown georgia log on to their local representives page and enter in a an internet uid and password which were assigned at the latest voter registration or came in the mail. they then vote how they feal on the issue and include a comment. likewise, all the representives would do the same to the state. now then the small town people of georgia feal more involved and can see the results much quicker. think of this for the national election. people could log on securely and vote. people with out computers could go to librarys since most are equiped with computers. and all though a paper trail would be nice for such things as we saw in the last election paper or not if someone wants to buy the election they will.


but there are other advantages... say you want to move somewhere, you could go to their local page and see how the town votes and feels on certain subjects and see if you fit in that area


perhaps this is all a pipe dream, but i think it would be wonderfull to see

copyright violation (3, Informative)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552947)

Full Text:
(Copyright 2001 The Economist Newspaper Ltd. All rights reserved.)

Slovenia may be Europe's most Internetted government

DIMITRIJ RUPEL, the foreign minister of Slovenia, a small country at the eastern end of the Alps that managed to slide peacefully out of what was Yugoslavia and into something that more closely resembles Austria, enjoys showing visitors round his office. At one end sits a computer wired to the Slovenian secret-service mainframe. Mr Rupel says he is one of only four people in the country who get messages on such a machine. They come twice a day, and he must read them at a sitting. "There's no way to save them or print them out," he explains.

At the other end of his office, a slinky black laptop takes pride of place on his desk. Mr Rupel boots it up and shows off a software system that allows him access to almost everything and everyone he needs in the Slovenian government. In between promoting Slovenia's bid to join the European Union and NATO Mr Rupel says he taps away on his laptop for up to three hours a day. In the mornings he shoots off messages to other ministers and answers e-mail from ordinary citizens. In the evenings he sometimes pecks out a column with his personal view of world diplomacy which he then pastes on to the Slovenian foreign ministry's own website.

His office, like those of other Slovenian ministers, is almost paperless. Every official document comes to him electronically. Mr Rupel used to lug a "pile of papers half a metre high" to cabinet meetings. Now he takes only his laptop.

That is, if he goes at all: Slovenia is pioneering electronic government by holding most of its cabinet meetings online. Each of the country's 15 cabinet ministers receives cabinet business over a secure system. A message informs them of the topic under discussion-- say, privatisation--and lets them vote by clicking a button. They can attach a note and send it to other cabinet colleagues or, if deviousness seems called for, cut their colleagues out of the loop and just message the prime minister, Janez Drnovsek.

The technology, Mr Rupel concedes, has some snags. It is a grind: ministers feel obliged to log on and vote in e-cabinet sessions even when on holiday. No more waffling either. In the good old days of paper, a flustered minister could claim not to have received the relevant document. Now the all-knowing system records exactly which files ministers receive--and when and whether they open them.

Change has been rapid. Pavel Gantar, the minister for all things high-tech, recalls buying his first computer in Munich in 1985 and having to smuggle it back to Ljubljana when it was part of a communist state. "An age ago," he says wistfully. Even a couple of years ago most ministers were computer-illiterate, so they had to let their secretaries handle their e-mails. Now, reckons Mr Gantar, all of them personally attend to their mailboxes.

Things really took off when Mr Drnovsek, a communist-turned- social-democrat who has been prime minister with a small break since 1992, discovered the Internet. "When he e-mails you," admits one minister, "you'd better work out how to reply."

What next? Slovenian ministers already complain of having their evenings at home in front of the football interrupted by the vibrating of their mobile phone, with a text message reminding them of the next day's e-cabinet business. The prime minister is apparently not averse to text-messaging ministers himself.

So will virtual cabinet meetings completely replace the real thing? Mr Gantar thinks not. "Body language means a lot and e-mail obscures that." The cabinet still meets face to face every Thursday to thrash out issues unresolved online, though some ministers usually attend from afar, by videophone.

E-school counselors (2)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2552958)

Their e-schools [www2.gov.si] sound interesting. Public access internet for the less-developed locations in the country.

They propose that the "counselors" in these places may come from the military, which is perhaps concerning. Or, maybe I'm just a karma whore. heh.

The baltic states are still quite difficult for me to keep straight in my head, I confess. The Slovenians have distinguished themselves with this "e-government".

Re:E-school counselors (2, Informative)

Kraft (253059) | more than 12 years ago | (#2552975)

The baltic states are still quite difficult for me to keep straight in my head, I confess.

Not quite sure what you meant, but just so there is not confusion, the Baltic States include Estonia, Latvia and Lithuania - not Slovenia.

Re:E-school counselors (2)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2552984)

the Baltic States include Estonia, Latvia and Lithuania

Er, yea. I meant the Adriatic, of course. <b>.

Things are complicated down there, too. But thank you for setting that straight.

Re:E-school counselors (1)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2553020)

Hey, wait a minute here.... he gets modded up for correcting me, but I dont get squat for my original (and insightful, I might add) post?

C'mon, what up? :)

small, "newer" and flexible (3, Interesting)

Vspirit (200600) | more than 12 years ago | (#2552959)

Changing our infrastructures, Governments included, is easier in smaller organisations than larger ones. This I believe is one of the main reasons, that smaller organisations are better suited for innovations and why larger organisations follow, incorporate and acquire them in order not to become obsolete and replaced.

If major changes are to be expected in the way we live and organize ourselves, then I believe the chance for that is higher by supporting and learning from the smaller entities (on their terms), compared to start dancing with the big old lady.

Not for "old" countries (3, Interesting)

JavaPriest (467425) | more than 12 years ago | (#2552970)

I guess that Slovenia could make this happen thanks to it being such a "young" state. I don't know exactly how long they are independent by now but it should not be much more than ten years.

Older countries (or more generally, organizations), with a tradition of paper, will only be able to move toward e-government very slowly. Primarily because people are reluctant to change in general, but paper also makes a lot of "excuses" possible (see article). Another big issue is that a lot of people require signatures, mostly to be backed up and blame someone else in case something goes wrong. As digital signatures still aren't accepted here (in Europe) normal (paper) signatures are still required.

In my organization, some people even make paper copies of e-mails in order to classify them in an ordner...just because they have done so (classifying "normal" mail) for years!

Re:Not for "old" countries (3, Insightful)

Chocky2 (99588) | more than 12 years ago | (#2553014)

It's not just the country that's young, it's government as a whole is relatively young with lots of senior ministers in their early-mid 40s. This combined with, as you say, Slovenia being so young a state, means that you've got a fairly young and visionary government and a people who aren't afraid of change - two things that most western nations lack.

Re:Not for "old" countries (1)

pcbob (67069) | more than 12 years ago | (#2553045)

Yeah I agree that it's much easier for them than for "older" countries, but you have to give it to the Slovenians that they are quite inovative. While SFRY (old Yugoslavia) still existed they were pretty much their own world when compared to other south slav republics.
I know that there even were comercial specificaly targeting Slovenia. Eg. some car repair tool - Slovenian version contained super models being beutiful and showing off the tool in question, whereas comercial for the other Republics was dirty handyman showing how tough the tool was.
For reference I'm from Serbia.

Been There (1)

mESSDan (302670) | more than 12 years ago | (#2552985)

In its October 20th issue the Economist reports from Ljubljana
Ljubljana? I've been there, but only after I've had a few beers.

fp (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2552991)

fp?

E-govt my *bleep* (5, Interesting)

YanIsa (460789) | more than 12 years ago | (#2553003)

I'm from Slovenia. I can tell you that the article is a nice coup for the Slovenian govt marketing dept and pretty much nothing else.

Yes, I can find all the government departments on the net. Yes, there is an "internet ministry". Yes, they all have a nice matching spiffy web graphics. Yes, I can access all the laws online.

So what?
Can I file my tax returns via the net? No.

Can I contact govt officials via the net _and get an answer_? No.

Can I do anything via the net instead of waiting in a queue? Nope.

Did they abolish the monopoly on leased lines and voice communications, held by a company that the govt ownes? Are the voice calls and modem calls cheap? Can I choose my phone operator? No, no, and no.

To top it off, due to the 9/11 terrorist strikes the govt has now usurped the right to check all email (and other forms of communications) without a court order - a thing constitutionally possible just in a state of emergency (read war). Does the parliamentary commision that keep tabs on the police actions object? Nope.

Unfortunately, this is just another example of pretending to give more control to the public while in fact reducing it.

Yan

---
Hello, Mr. Govt Man.

E-govt my *bleep* : not here (2, Informative)

JavaPriest (467425) | more than 12 years ago | (#2553022)

Here in Belgium government is serious about e-government. As from next year, businesses will be able to file tax returns via the web. We already can contact government officials *and* get an answer (most of the time, anyway). A lot of official law-related stuff (including new law publishing) is done via the web. Some government contracting is done via e-commerce.

So I guess it's time the Economist writes an article about e-government in Belgium ;-). Still, I think we have a long way to go before we can really say we have an e-government here. But we are on the right way. For those interested: here's the root link for the Belgian Federal Government on-line [www.fgov.be] .

priorities? (-1)

King Africa (262341) | more than 12 years ago | (#2553029)

Shouldn't the Belgium government spend more time catching pedophiles (like your king) instead of starting an "e-government"?

Quote (1)

JavaPriest (467425) | more than 12 years ago | (#2553037)

Like Dalziel said in an episode of the great police series 'Dalziel and Pascoe' I recently saw:

I'm not here to solve all the injustce in the world, love.

Re:Quote (-1)

King Africa (262341) | more than 12 years ago | (#2553041)

Urbi et Orbi, aber not Belgien, Amen

Belgian IQ: 100 / Slovenian IQ: 95 (1)

nukebuddy (258109) | more than 12 years ago | (#2553131)

JavaPriest wrote:

Here in Belgium government is serious about e-government. As from next year, businesses will be able to file tax returns via the web. We already can contact government officials *and* get an answer (most of the time, anyway). A lot of official law-related stuff (including new law publishing) is done via the web. Some government contracting is done via e-commerce.

Well, it's no wonder. You Belgians have a 5 point average IQ advantage over the Slovenians. [att.net] (Scroll down to see country IQ table.)

Belgian average IQ: 100
Slovenian average IQ: 95

-nukebuddy

Seems like Portugal is a lot better (1)

jneves (448063) | more than 12 years ago | (#2553048)

At least through this questions:

Can I file my tax returns via the net? Yes.

Can I contact govt officials via the net _and get an answer_? Some of them.

Can I get the contact of govt officials via the net ? Yes.

Can I do anything via the net instead of waiting in a queue? Yes. Mainly related with creating companies, but there are somethings.

Did they abolish the monopoly on leased lines and voice communications, held by a company that the govt ownes? Are the voice calls and modem calls cheap? Can I choose my phone operator? Officialy (if not in practice), no (when compared with USA) and yes.

Re:Seems like Portugal is a lot better (-1)

Schumacher Wins (322265) | more than 12 years ago | (#2553049)

portugal? portugal? portuWHAT?

Re:E-govt my *bleep* (2)

imrdkl (302224) | more than 12 years ago | (#2553061)

I can tell you that the article is a nice coup for the Slovenian govt marketing dept

This wouldn't be in the "tradition" of the Economist. They generally tell it like it is, imho. Perhaps they have been duped by a cool website, but I detect a very, very slight odor of sour grapes here.

Re:E-govt my *bleep* (-1)

Niggah_Spork (447851) | more than 12 years ago | (#2553095)

Ja sam Crni Gorac!!!!

Slovenia attacked (1)

the grace of R'hllor (530051) | more than 12 years ago | (#2553018)

Slovenia was attacked by a phenomenon called the Slashdot Effect. The government was left paralyzed and devastated by this formidable weapon.

It's about time Slashdot started bringing down governments!

Not the first time (1)

Dexter77 (442723) | more than 12 years ago | (#2553032)

Most of the ex-communist countries have nowadays bragged about their achievements. It's just a show off. Being "the most networked goverment" does not nullify the other areas where their country is still in mid 20th century. Have any of you guys visited Slovakia recently? I have, and I can say there are million things that should be made better before moving to the modern problems like the Internet.

It's pretty sad to see a goverment laying tax money to an Internet project when 70% of the country's population have never even used the Internet.

Re:Not the first time (0, Offtopic)

3jon (535950) | more than 12 years ago | (#2553055)

This discussion is about Slovenia, not Slovakia.

Re:Not the first time (1)

pcbob (67069) | more than 12 years ago | (#2553057)

Err, the article is about Slovenia, not Slovakia. Slovenians, while not being the richest country in the world, are not doing bad either. They had the least bad effects of "communism" from all former Yugoslav states.

Re:Not the first time (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553074)

I do not think you ever visited SLOVENIA or SLOVEKIA.
It is not a same country.

Re:Not the first time (1)

viceversa (535946) | more than 12 years ago | (#2553101)

It would be interesting to know some which are the areas that are per your opinion "still in mid 20th century", which are "the million things that should be made better before.." plus what is your source of "70%". Can you provide that info? I'd assume you are non-Slovenian citizen being kind of short with information. That can be tolerated. If you are SI citizen you might consider moving to the country that's more suitable for you - the country where everything is "one mouse click away", the country that also known as PromisE Land. So... what's gonna be?

Re:Not the first time (3, Insightful)

vidarh (309115) | more than 12 years ago | (#2553139)

First, lots of people have already pointed out that you're talking about the wrong country. Secondly, you are making the assumption that spending money on internet projects is a pure cost for the government, without justifying it in any way.

Spending money on getting the government online can have many positive effects, among them cutting costs in printing and distributing material, cutting travel costs, reducing time spent distributing material, and so on.

And even if you discount positive effects from using the net itself, just using the net will translate to increased revenues for local companies and increased employment.

I have no idea whether those two in total add up to enough that they make Slovenias e-government project worth it, but discounting it outright without evaluating the above just because a relatively poor country is using money on internet related projects is shortsighted at best.

Oct. 20? News? (1)

dayL8 (184680) | more than 12 years ago | (#2553040)

Wow, the Economist had an interesting blurb about e-government nearly a month ago (the magazine comes out before the cover date) and it makes Slashdot today? Hey, last week they did a whole special report on "the next society". I bet they've printed some pretty good stuff this week too...

The Economist is a truly interesting news magazine. It's worth reading. I'm beginning to have my doubts about /.

Slavenia? Wot a retarded country!! (-1)

Schumacher Wins (322265) | more than 12 years ago | (#2553047)

A salveninian could never win even a single F1 grandprix!!

Re:Slavenia? Wot a retarded country!! (1)

CaptnMArk (9003) | more than 12 years ago | (#2553052)

But we have a great F1 commentator ;)

Re:Slavenia? Wot a retarded country!! (0, Offtopic)

viceversa (535946) | more than 12 years ago | (#2553142)

..first learn how to spell Slovenia that talk about retardation.

Scary.... (2, Funny)

Peridriga (308995) | more than 12 years ago | (#2553064)

Since we just /. 'd their site, didn't we just shut down the Slovenian government????

Slovenia (2, Interesting)

limeymax (516919) | more than 12 years ago | (#2553084)

Hey..I seem to remember the same claim being made about Estonia. In both cases though, it's a lot easier to do with a small country (and BTW, both countries are great to visit - Ljubljana is a happening place and Talinn is just beautiful). It's easy to forget that in the 80s, France was way ahead of everyone with the Minitel system..it was proprietary, cumbersome and basic, but it worked.

Government services online... (1)

TilRock (196653) | more than 12 years ago | (#2553100)

I think it'll be great if/when they get most governmental services online. I think making it quick and easy to do stuff like vote in presedential or local government elections would definately be a positive thing. Politicians could also easily take polls on certain issues to help determine public opinion on the topic, which may help in determining what type of laws to pass, how they should be written, etc. etc. I wonder if they will ever get this far or will people be too afraid that the system could be hacked or somehow exploited? Seems though that it could be much more secure than the system we have in place now.

Here in Indiana they have quite a few online services available. I have renewed my car registration and paid for my plates online for the past two years. A few clicks of the mouse and my plates are in the mailbox in a week.

Well of course... (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#2553109)

... all the most enlightened beings come from Slovenia... the world's first real democracy, some say....
Load More Comments
Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?