Beta
×

Welcome to the Slashdot Beta site -- learn more here. Use the link in the footer or click here to return to the Classic version of Slashdot.

Thank you!

Before you choose to head back to the Classic look of the site, we'd appreciate it if you share your thoughts on the Beta; your feedback is what drives our ongoing development.

Beta is different and we value you taking the time to try it out. Please take a look at the changes we've made in Beta and  learn more about it. Thanks for reading, and for making the site better!

Gentoo Linux 1.2

michael posted more than 12 years ago | from the worthy-competitor dept.

Linux 393

MrOutlander writes "Gentoo Linux releases version 1.2 of their cutting edge distribution with many updates including KDE 3.0.1 (20020604) and GNOME 2 (beta, 20020607) support. I love emerge :)"

Sorry! There are no comments related to the filter you selected.

All AC's fuck off and die - CLIT claims the FP (-1)

GafTheHorseInTears (565684) | more than 12 years ago | (#3713979)

Get thar firstest with the mostest.

Re:All AC's fuck off and die - CLIT claims the FP (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714071)

why are there so many
trolls on the Slashdot
what's on the other sites?
crapfloods are visions,
trolls just illusions
and IE is always to wide
so we've been told and some choose to believe it
i know they're wrong, wait and see...

someday we'll find it,
the Slashdot connection
crapflooders, the trollers, and me

who said that every post
would be first and revered
when wished on the morning star?
somebody thought of that
and someone believed it
look what it's done so far
what's so amazing that keeps us refreshing
just so we get that F.P....

someday we'll find it,
the Slashdot connection
crapflooders, the trollers, and me

all of us under its spell
we know that it's probably tragic

have you been refreshing
and have you heard voices?
i've heard them calling my nick
is this the sweet sound
that calls the young trollers?
it may be one and the same

i've heard it too many times to ignore
it it's something that i'm s'posed to be...

someday we'll find it,
the Slashdot connection
crapflooders, the trollers, and me

la la la la la la la la la la la la la la la

An improvement over the original in every way (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714165)

We should petition the Jim Henson Company to make a singing Goatse muppet.

First Anti-Mexican Worldcup Soccer post (-1)

Reikk (534266) | more than 12 years ago | (#3714097)

The mexicans were again defeated today by the powerful United States.. much like as in the US-Mexican war.

The mexicans proved that, not only are they physically filthy, they also play filthy soccer. #18 for the mexican team, Poncho Via, was redcarded in the final minutes for throwing a flying headbutt.

All you mexicans may now resume smuggling drugs and fucking donkeys. Thank you.

Love,
Reikk

Re:First Anti-Mexican Worldcup Soccer post (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714103)

underlay, underlay!
rebar, rebar!

(reinforced carpet?? I never understood that...)

Re:First Anti-Mexican Worldcup Soccer post (-1)

GafTheHorseInTears (565684) | more than 12 years ago | (#3714121)

On the other hand, the Mexican team roundly defeated the US team in the World Cup of Strawberry Picking.

Re:All AC's fuck off and die - CLIT claims the FP (-1)

TrollBurger (575126) | more than 12 years ago | (#3714125)

MAYBE ALL YOU FAGGOT MODERATORS SHOULD MOD ME DOWN SOME MORE! bcrafbhepr?zberyvxrbcraylenpvfgolnabalzbhfpbjneqba sevqnlznl10,gurbcrafbheprzbirzrag,bgurejvfrxabjanf 'serrfbsgjner',unforrangbcvpbspbafvqrenoyrqrongrba gurvagrearg'fzbfgpbagebirefvnyfvgr.gurznwbevglbsgu vfqrongrunfpragrerqnebhaqgurgrpuavpnyzrevgfbsgurfb sgjner,jvgugurrfgrrzrqrqvgbefnethrvatntnvafgnqbcgv atyvahkolrzcyblvatgurshyyqrcgubsgurvepbafvqrenoyrv agryyrpgf,naqgurbgurefvqruheyvatqrnguguerngfnaqfvz vynevairpgvir.guvfunfnyybjrqznaljubjbhyqabgbgurejv frerprvirdhnyvglvasbezngvbanobhgbcrafbheprfbsgjner gborznqrnjnerbsznalbsvgfenzvsvpngvbaf,ohgbarvffhru nforrayrsgnybar:gurbiregenpvfzgungvfqrrcylrzorqqrq vagurzbirzrag.nyybjzrgbrkcynva.nynapbk;evpuneqfgny yzna;oehprcreraf;jvpuregnxxrezna;zvthryqrvpnmn.jun gqblbhfrrvaguvfyvfgbsanzrf?nergurernalnsevpna-nzre vpnafbavg?nofbyhgrylabg,abarbsgubfranzrffbhaqyvxrb arnfrys-erfcrpgvatoynpxcrefbajbhyqunir!abznhevpr,a byhgure,abyvy'xvz.gurernerznalbgureyvfgffhpunfguvf , bhpnafrrbarurer.syvcguebhturnpucntr,qblbhfrrnalguv atbguregunajuvgrsnprf?bspbhefrlbhqba'g,orpnhfrbcra fbheprnaqvgfnqureragfnerneqragenpvfgfnaqgurlnofbyh grylsbeovqnpprffgbgurfnperq'xreary'olnalcrefbabspb ybe.yrgfybbxngnabgureyvfg,guvfgvzrnpbzcraqvhzbsgur pbzcnavrfhfvatyvahk.nergurernaloynpxbjarqpbzcnavrf bagungyvfg?abbbbbbb.ubjnobhggurfrpbzcnavrf?gurlnyy unirfbzrguvatgbqbjvgubcrafbheprfbsgjner,nalbsgurzb jarqolnansevpna-nzrevpna?abntnva.urervfnarkgrafvir pbyyrpgvbabscubgbtencufsebznyht(yvahkhfretngurevat )zrrgvat,zberpnaorivrjrqnggungyvax.jungvfbqqnobhgg urfrcvpgherf,naqrirelbgurecubgbtencuvunirrirefrrab snyhtzrrgvat,vfgunggurervfabgbarfvatyroynpxcrefbag borfrra,naqcebonoylabarsbezvyrf.zberenpvfgbiregbar fpnaorsbhaqolrknzvavatgurynathntrbsbcrafbhepr.gurl bsgraersregb'juvgrung'unpxref.gurfr'juvgrungf'fphe elnobhggurvagreargqbvattbbq,ohgvyyrtny,npgfsbegurv esryybjzna.vafgnexpbagenfgjrsvaqgur'oynpxung'unpxr ef.gurlqrfgeblgurtbbqjbexfbsbgurefoloernxvatvagbfl fgrzf,fgrnyvatqngn,naqtrarenyylpnhfvatunibp.gurfrg jbgrezfersyrpggurzvaqfrgbszbfgyvahkqrirybcref.juvg rzrnaftbbq,oynpxzrnafonq.naljurergurervfoynpx,gure rvfhapbagebyynoyrqrfgehpgvbanaqynjyrffarff.ybbxvat shegurejrfrroynpxyvfgfgungvasbezbgurehfrefbs'onq'u neqjner,fnzon,naboivbhfcynlbagurzhpuungrqyvggyroyn pxfnzobobbx,znaqenxr,juvpuvjba'grkcynvarkprcggbfnl gunggurserapunerabgbevbhfenpvfgf.guvfglcrvfyvathvf gvpqvfpevzvangvbavfjvqrfcernqguebhtubhggurbcrafbhe prphygher,ynzcbbarqolznalbsvgfzbercbchynefvgrf.vgv fnyfbnsnpggungnyyhavk'qvfgebf'pbagnvancyrgubenbsen pvfgpbzznaqfjvguabgfbuvqqraflzobyvfz.vgpnauneqylor pbvapvqraprgunggurcevzrbcrengvatflfgrzbspubvprbsgu r'bcrafbheprfhcerznpvfgf'-yvahk,srngherfpbzznaqfju vpunercbbeylqvfthvfrqenpvfgnpebalzf.sberknzcyr:'nj x'(nyyjuvgrxyna),'frq'(fubbgartebrfqrnq),'ya'(ylap uartebrf),'ecz'(envpnychevglznaqngbel),'onfu'(oeva tnfynirubzr),'cf'(crefrphgrfnzob),'zbhag'(zheqrebe hafrngahovnafgbqnl),'sfpx'(sniberqfhcerzrpuevfgvna xyna).vpbhyqtbbanaqbanobhgguryngragenpvfgflzobyvfz vayvahk,ohgvsrnevgjbhyqgnxrjrrxfgbrahzrengrrirelva pvqrapr.vfgurernfvatyrhavkpbzznaqbhggurergungqbrfa bgunirfbzruvqqraenpvfgpbaabgngvba?fhssvprvggbfnlgu nggurenpvfzcreinqrfyvahkyvxrncnegvphyneylonqfzryy. pnalbhvzntvargurrssrpgbsehaavatfhpunenpvfgbcrengva tflfgrzbagurvzcerffvbanoyrzvaq?vqba'gunirgberzvaql bhgunggenafzvggvatfhoyvzvanyzrffntrfvfonaarqvagurh fn,naqlrgurerjrunirnabcrengvatflfgrzgungnccrnefgbo rbarrabezbhffhozyvzvanynqsbegurxyna!barbsgursrjfry yvatcbvagfbsbcrafbheprfbsgjnervfgungvgvfninvynoyrv aznalqvssreragynathntrf.oebjfvatguebhtuguryvfgvfrr gungnofbyhgrylabarnerbssrerqvafjnuvyv,aberobavpf.b oivbhfylguvfvfqbargbceriragoynpxcrbcyrsebzunivatnp prffgbgurxreary.vsvgjrera'gsbegursnpggungenpvfzvff boyngnagylrivyvjbhyqorvzcerffrqolgurrssbegfgurfrbc rafbheprefunirvairfgrqvaxrrcvatgurveyvggyruboolyvy yljuvgr.vgriranccrnefgunggurlungrgurwncnarfr,nffbz rbsgurfrfryscebpynvzrqunpxrefqrsnprqnjrofvgrjvguna gv-wncnarfrfybtnaf.uryy,gurfrcrbcyrriratbnyygurjnl gbnsevpn(fbhgunsevpnzvaqlbh,orggrexabjanfjuvgrnsev pn)naqgurcvpgherfcebirgunggurlqba'griratrgpybfrgbn oynpxcrefba.bspbhefr,cerfragvatbirejuryzvatrivqrap rfhpunfguvfvfnovghasnvejvgubhgfbzrnggrzcggbqrgrezv arjulgurfrbcrafbheprefnerfbenpvfg.zhpubsgurrivqrap rvunirpbyyrpgrqvaqvpngrfgunggurveivrjfnerfbqrrcylu ryqgunggurlnerfryqbzdhrfgvbarqolgurarjerpehvgf.guv f,pbhcyrqjvgugurebobg-yvxrtebhcguvaxgungqbzvangrfg urphyghernyybjfgurenpvfgzvaqfrggbpbagvahrgbcrezrng rgurenaxf.vaqrrq,gurbcrafbheprirefvbabsnxynaenyyl, bfqa(xabjagbgurjbeyqnfbcrafbheprqrirybcre'fargjbex , abjagbvafvqrefnfbcrafbheprqravrfartebrf)arneylfgna qfhcnaqfubhgfvgfenpvfgivrjfbavgfqrzbtencuvpfcntr.v gqbrfa'gzragvbaguroynpxznabarfvatyrgvzr.boivbhfyl, nalbarvaibyirqjvgubcrafbheprqbrfa'garrqgborgbyqgun ggurqrzbtencuvpvfragveryljuvgr,vgvfntvira.vunirnfa rnxvatfhfcvpvbanfgbjulgurveoryvrsfnerfbpybfryluryq : urlnernyygreevoyrnguyrgrf.ernyyl.zhpuyvxrgurgentrq lngpbyhzovaruvtufpubby,jurergjbtrrxfjragbanenzcntr gbtrgonpxng'wbpxf',gurfrnqhygtrrxffgvyyornegurrzbg vbanyfpnefvasyvpgrqhcbagurzqhrgbgurveynpxbsnguyrgv pnovyvglqhevatgurvegrralrnef.nfnsevpna-nzrevpnafne rjryyxabjasbegurvenguyrgvpfxvyyf,gurlnernaboivbhfg netrgsbegurbcrafbheprtrrxf.nfjrnyyxabj,fcbegfohvyq fpunenpgre,guhfvgsbyybjfgunggurynpxbsfcbegfqrfgebl fpunenpgre.gurfrtrrxf,ybpxrqnjnlvagurveebbzf,zhapu vatbafgnyrcvmmnnaqsevgbf,ratntrvaabpunenpgreohvyqv atnpgvivgvrf.shegure,gurlvagrenpgbayljvgupbzchgref naqarireqrirybcguryrirybsfbpvnyfxvyygungnyybjfabez nycrbcyrgbunaqyreryngvbafuvcfjvgucrefbafbspbybe.pb agenfgrqjvgugurpybfrqfbhepr,aba-trrxlfbsgjnerubhfr zvpebfbsg,bcrafbheprunfnybat,ybatjnlgbtb.

AC's make fun jokes. (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714155)

CLIT should release a Cunni Lingux distribution.

Frist Psot! (-1, Flamebait)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3713980)

DCR Spamcannon!!

frist post (-1, Flamebait)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3713982)

irst psot

How to Remove Linux and Install Windows XP (-1, Flamebait)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3713986)

How to Remove Linux and Install Windows XP (Q314458)
The information in this article applies to:

* Microsoft Windows XP Home Edition

* Microsoft Windows XP Professional

For a Microsoft Windows 2000 version of this article, see Q247804 .

SUMMARY

This article explains how to remove the Linux operating system from your computer and install Windows XP. This article assumes that Linux is already installed on your computer's hard disk, that Linux native and Linux swap partitions are in use (which are incompatible with Windows XP), and that there is no free space left on the hard disk.

NOTE : Windows XP and Linux can coexist on the same computer. For additional information, refer to your Linux documentation.

MORE INFORMATION

To install Windows XP on a computer on which Linux is currently installed (and assuming that you want to remove Linux), you must manually delete the partitions used by the Linux operating system. The Windows-compatible partition can be created automatically during the installation of Windows XP.

IMPORTANT : Before you follow the steps in this article, verify that you have a bootable disk or bootable CD-ROM for the Linux operating system, because these steps completely remove the Linux operating system from your computer. If you intend to restore the Linux operating system at a later date, verify that you also have a functional backup of all the information stored on your computer. Additionally, you must have a full release version of Windows XP to use during this installation. If you intend to use a Windows XP upgrade CD-ROM, a CD-ROM of a qualifying Windows product must be available. Setup from the Windows XP upgrade CD-ROM will prompt you for this CD-ROM.

Linux file systems use a superblock at the beginning of a disk partition to identify the basic size, shape, and condition of the file system.

The Linux operating system is generally installed on partition type 83 (Linux native) or 82 (Linux swap). The Linux boot manager (LILO) can be configured to start from either of the following locations:

* The hard disk Master Boot Record (MBR)

-or-

* The root folder of the Linux partition

The Fdisk tool included with Linux can be used to delete the partitions. (There are other utilities that work just as well, such as Fdisk from MS-DOS 5.0 and later, or you can delete the partitions during the installation process.)

To remove Linux from your computer and install Windows XP, follow these steps:

1. Remove the native, swap, and boot partitions used by Linux:

1. Start your computer with the Linux Setup floppy disk, type fdisk at the command prompt, and then press ENTER.

NOTE : For help with using the Fdisk tool, type m at the command prompt, and then press ENTER.

# Type p at the command prompt, and then press ENTER to display partition information. The first item listed is hard disk 1, partition 1 information , and the second item listed is hard disk 1, partition 2 information .

# Type d at the command prompt, and then press ENTER. You are then prompted for the partition number that you want to delete. Type 1 , and then press ENTER to delete partition number 1. Repeat this step until all the partitions have been deleted.

# Type w , and then press ENTER to write this information to the partition table. Some error messages may be generated (because information is written to the partition table), but they should not be significant at this point because the next step is to restart the computer and then install the new operating system.

# Type q at the command prompt, and then press ENTER to quit the Fdisk tool.

# Insert either a bootable floppy disk or the bootable Windows XP CD-ROM, and then press CTRL+ALT+DELETE to restart your computer.

2. Follow the instructions on the screen to install Windows XP.

The installation process assists you in creating the appropriate partitions on your computer.

Sample Linux Partition Tables
Single SCSI Drive

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Multiple SCSI Drives

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Single IDE Drive

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Multiple IDE Drives

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)

Additionally, Linux recognizes more than 40 different partition types, including the following:

* FAT 12 (Type 01)

* FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)

* FAT 16 Extended (Type 05)

* FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)

* FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)

* FAT 16 w/LBA (Type 0e)

* FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)

Note that there are other ways to remove the Linux operating system and install Windows XP. The preceding method is included in this article because of the assumptions that the Linux operating system is already functioning and there is no more room on the hard disk. There are methods for changing partition sizes with software designed for managing partitions. Disk partitioning software may cause instability with the Windows XP installation. Microsoft does not support the installation of Windows XP on partitions manipulated in this manner.

You can also use an MS-DOS version 5.0-or-later boot disk, a Microsoft Windows 95 Startup disk, or a Microsoft Windows 98 Startup disk that contains the Fdisk utility to remove an operating system from the hard disk and install a different operating system. When you start Fdisk and multiple drives are installed on your computer, you are presented with five choices; use option 5 to select the hard disk that has the partition to be deleted. After that (or if you have only one hard disk), select option 3 ( Delete partition or logical DOS drive ), and then select option 4 ( Delete non-DOS partition ). You should then see the non-MS-DOS partitions that you want to delete. Typically, the Linux operating system has two non-MS-DOS partitions, but there may be more. After you delete one partition, use the same steps to delete any other appropriate non-MS-DOS partitions.

For additional information about how to use the Fdisk utility, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q255867 How to Use the Fdisk Tool and the Format Tool to Partition or Repartition a Hard Disk After you delete the partitions, you can create partitions and install the operating system that you want. You can create only one primary partition and an extended partition with multiple logical drives by using Fdisk from MS-DOS version 5.0-and-later, Windows 95, and Windows 98. The maximum FAT16 primary partition size is 2 gigabytes (GB). The largest FAT16 logical drive size is 2 GB.

For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q105074 MS-DOS 6.2 Partitioning Questions and Answers When you install Windows XP, the Linux partitions can be removed and new partitions created and formatted with the appropriate file system type during the installation process. Windows XP allows you to create more than one primary partition. Windows XP does recognize the FAT32 file system. During the installation of Windows XP, you can create a very large FAT32 drive. The FAT32 drive can be converted to NTFS after the installation has completed, if appropriate.

For additional information about how to multiboot with Windows XP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q306559 HOW TO: Create a Multiple-Boot System with Windows XP For more information, browse to the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows2000/techin fo/admi nistration/management/mltiboot.asp The third-party contact information included in this article is provided to help you find the technical support you need. This contact information is subject to change without notice. Microsoft in no way guarantees the accuracy of this third-party contact information.

The third-party products discussed in this article are manufactured by vendors independent of Microsoft; we make no warranty, implied or otherwise, regarding these products' performance or reliability.

+5, Informashunatival! (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714059)

MOD UP!

Introduction to the Windows Family of Operating Sy (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3713991)

This article summarizes Microsoft's decades-long effort to evolve Windows from a single, one-size-fits-all desktop operating system for everyone into a robust family of server and desktop operating systems.

On November 10, 1983, Microsoft announced Microsoft Windows, an extension of the MS-DOS® operating system that would provide a graphical operating environment for PC users. Microsoft called Windows 1.0 a new software environment for developing and running applications that use bitmap displays and mouse pointing devices. With Windows, the graphical user interface (GUI) era at Microsoft had begun.

The release of Windows XP in 2001 marked a major milestone in the Windows desktop operating system family, by bringing together the two previously separate lines of Windows desktop operating systems.

With the upcoming release of Windows .NET Server, Microsoft will complete a cycle of server operating system upgrades it began nearly a decade ago in 1993, with the release of the first version of Microsoft Windows NT® Server. To understand the progression of Windows server operating systems you have to look back earlier than 1993, however, to the even longer line of Windows desktop operating systems stretching back to the early 1980s.

To explain the many advances since Windows 1.0, the following pages summarize milestones in the development of Windows desktop operating systems at Microsoft.

Many longtime PC users trace Windows to the 1990 release of Windows 3.0, the first widely popular version of Windows and the first version of Windows many PC users ever tried. But Microsoft actually released the first version of Windows six years earlier, in 1985. To understand the roots of today's Windows operating systems, we must journey back nearly 20 years.
Windows 1.0 product box
The Windows 1.0 product box showed the new tiled windows and graphical user interface in the operating system
1985: Windows 1.0

The first version of Windows was a milestone product because it allowed PC users to switch from the MS-DOS® method of typing commands at the C prompt (C:\) to using a mouse to point and click their way through functions, such as starting applications, in the operating system.

Windows 1.0 also allowed users to switch between several programs--without requiring them to quit and restart individual applications. The product included a set of desktop applications, including the MS-DOS file management program, a calendar, card file, notepad, calculator, clock, and telecommunications programs, which helped users manage day-to-day activities.
Windows 1.0 graphical user interface
Even before the Windows 1.0 graphical user interface, there was this pre-Windows 1.0 Interface Manager

1987: Windows 2.0

With the second version of Windows, Microsoft took advantage of the improved processing speed of the Intel 286 processor, expanded memory, and inter-application communication capabilities using Dynamic Data Exchange (DDE). Windows 2.0 featured support for the VGA graphics standard, and also allowed users to overlap windows, control screen layout, and use keyboard combinations to move rapidly through Windows operations.

Many developers started writing their first Window-based applications for Windows 2.x. Following the release of Windows 2.0 was Windows/386 2.03, which took advantage of the protected mode and extended memory capabilities of the Intel 386 processor.

Subsequent Windows releases continued to improve the speed, reliability, and usability of the PC, and improved the interface design and capabilities.
1990: Windows 3.0

Microsoft's first mainstream computing platform offered 32-bit performance, advanced graphics, and full support of the more powerful Intel 386 processor. A new wave of 386 PCs helped drive the popularity of Windows 3.0, which offered a wide range of new features and capabilities, including:

* Program Manager, File Manager, and Print Manager
* A completely rewritten application development environment with modular virtual device drivers (VxDs), native support for applications running in extended memory, and fully pre-emptive MS-DOS multitasking
* An improved set of Windows icons

The popularity of Windows 3.0 blossomed with the release of a completely new Windows software development kit (SDK), which helped software developers focus more on writing applications and less on writing device drivers. Widespread acceptance among third-party hardware and software developers helped fuel the success of Windows 3.0.
Windows 3.0's new File Manager
Windows 3.0 featured a new File Manager
1993: Windows for Workgroups 3.11

A superset of Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 added peer-to-peer workgroup and domain networking support. For the first time, Windows PCs were natively network-aware and became an integral part of the emerging client/server computing evolution.

Windows for Workgroups was used in local area networks (LANs) and on stand-alone PCs and laptop computers. It added features of special interest to corporate users, such as centralized configuration and security, significantly improved support for Novell NetWare networks, and remote access service (RAS). Windows for Workgroups also offered the performance benefits of Microsoft's new 32-bit file system.
1993: Windows NT 3.1

The release to manufacturing of Microsoft Windows NT® on July 27, 1993, marked an important milestone for Microsoft. It completed a project Microsoft began in the late 1980s to build an advanced new operating system from scratch. "Windows NT represents nothing less than a fundamental change in the way that companies can address their business computing requirements," Microsoft Chairman Bill Gates said at its release.

Windows NT was the first Windows operating system to combine support for high-end client/server business applications with the industry's leading personal productivity applications. The operating system broke new ground in security, operating system power, performance, desktop scalability, and reliability with a range of key new features. These included a pre-emptive multitasking scheduler for Windows-based applications, integrated networking, domain server security, OS/2 and POSIX subsystems, support for multiple processor architectures, and the NTFS file system.
Windows NT 3.1 GUI
Windows NT 3.1 contained overlapping windows and other features similar to Windows 3.1

The new operating system began with version 3.1 in order to maintain consistency with Windows 3.1, which at the time was a well-established operating system for both home and business users.

Windows NT was geared toward business users and was initially available in both a desktop (workstation) version and a server version called Windows NT Advanced Server. The desktop version was well received by developers because of its security, stability, and rich Microsoft Win32® application programming interface (API)--a combination that made it easier to support powerful programs.

Windows NT was a strategic platform that could integrate client/server applications with existing Windows-based desktop applications, or function as a technical workstation to run high-end engineering or scientific applications.
1993: Windows NT Workstation 3.5

Windows NT Workstation 3.5 supported the OpenGL graphics standard, which helped power high-end applications for software development, engineering, financial analysis, scientific, and business-critical tasks.

The Windows NT Workstation 3.5 release provided the highest degree of protection yet for critical business applications and data. The product also offered 32-bit performance improvements, better application support, including support for NetWare file and print servers, and improved productivity features, such as the capability to give files 255-character names.
1995: Windows 95

Windows 95 was the successor to Microsoft's three existing general-purpose desktop operating systems--Windows 3.1, Windows for Workgroups, and MS-DOS. Windows 95 included an integrated 32-bit TCP/IP stack for built-in Internet support, dial-up networking, and new Plug and Play capabilities that made it easy for users to install hardware and software.

The 32-bit operating system also offered enhanced multimedia capabilities, more powerful features for mobile computing, and integrated networking. In order to keep memory requirements to a minimum, it did not include support for such features as system-level security or Unicode, which came later.
1996: Windows NT Workstation 4.0

This upgrade to Microsoft's business desktop operating system brought increased ease of use and simplified management, higher network throughput, and a complete set of tools for developing and managing intranets.

Windows NT Workstation 4.0 included the popular Windows 95 user interface and improved networking support, providing secure, easy access to the Internet and corporate intranets.

In October 1998, Microsoft announced that Windows NT would no longer carry the initials "NT," and that the next major version of the operating system would be called Windows 2000.
1998: Windows 98

Windows 98 was the upgrade to Windows 95. Described as an operating system that "Works Better, Plays Better," Windows 98 was the first version of Windows designed specifically for consumers.

Windows 98 enabled users to find PC- or Internet-based information easily, it opened and closed applications more quickly, and it included support for reading DVD discs and connecting to universal serial bus (USB) devices.
1999: Windows 98 Second Edition

Microsoft Windows 98 SE, as it was often abbreviated, was an incremental update to Windows 98. It offered consumers a variety of new and enhanced hardware compatibility and Internet-related features.

Windows 98 SE delivered an improved online experience with Internet Explorer 5 browser software and Microsoft Windows NetMeeting® version 3.0 conferencing software. It also included Microsoft DirectX® API 6.1, which delivered a variety of Windows multimedia improvements, and offered home networking capabilities through Internet connection sharing (ICS). Windows 98 SE was also Microsoft's first consumer operating system capable of using device drivers that also worked with the Windows NT business operating system.
2000: Windows Millennium Edition (Windows Me)

Windows Me offered consumers numerous music, video, and home networking enhancements and reliability improvements.

System Restore let users roll back their PC software configuration to a date or time before a problem occurred. Windows Movie Maker provided users with the tools to digitally edit, save, and share home videos. Microsoft Windows Media(TM) Player 7 technologies allowed users to easily find, organize, and play digital media.

Windows Me was the last Microsoft operating system to be based on the Windows 95 kernel. Microsoft announced that all future operating system products would be based on the Windows NT and Windows 2000 kernel.
2000: Windows 2000 Professional

Windows 2000 ProfessionalWindows 2000 Professional was the upgrade to Windows NT Workstation 4.0, but it was more than just that. Windows 2000 Professional was designed to replace Windows 95, Windows 98, and Windows NT Workstation 4.0 on all business desktops and laptops. Built on top of the proven Windows NT Workstation 4.0 code base, Windows 2000 added major improvements in reliability, ease of use, Internet compatibility, and support for mobile computing.

Windows 2000 Professional also made hardware installation much easier than it was with Windows NT Workstation 4.0 by adding support for a wide variety of new Plug and Play hardware, including advanced networking and wireless products, USB devices, IEEE 1394 devices, and infrared devices.
2001: Windows XP

Windows XP is a unifying leap forward for desktop operating systems. With the release of Windows XP Home Edition and Windows XP Professional in October 2001, Microsoft succeeded in merging its two Windows operating system lines for consumers and businesses, uniting them around the Windows NT and Windows 2000 code base.

With Windows XP, consumers and home users now have performance, stability, and security that business users benefited from in Windows 2000.

Windows XP also includes the broad base of application and hardware compatibility of Windows 98 and Windows Me, while adding new tech-support technology, a fresh user interface, and many other improvements that make it easier to use for a broad range of tasks.

Windows XP is available in two main versions, Windows XP Professional and Windows XP Home Edition, as well as a 64-bit edition, Windows XP 64-Bit Edition, for power users with workstations that use the Intel Itanium 64-bit processor.
2001: Windows XP Professional

Windows XP Professional benefits from the long track record of Microsoft Windows NT technology: superior operating system performance, including preemptive multitasking, fault tolerance, and system memory protection.

Windows XP Professional also offers a redesigned interface and includes features for business and advanced home computing, including Remote Desktop, encrypting file system, system restore and advanced networking features. It also offers numerous key enhancements such as wireless 802.1x networking support, Windows Messenger, Remote Assistance, and the System Restore feature.
2001: Windows XP Home Edition

Windows XP Home Edition offers a clean, simplified visual design that makes frequently accessed features more accessible. The product offers many enhancements aimed at home users such as the Network Setup Wizard, Microsoft Windows Media(TM) Player, Windows Movie Maker, and enhanced digital photo capabilities.

Microsoft Windows server operating systems have a shorter history than Windows desktop operating systems, but they share the same legacy.

In 1988, Microsoft formed what would become the development team for Microsoft Windows NT®, with the goal of developing a full 32-bit, multipurpose operating system.

In 1991, at the Microsoft Windows Developers Conference, Microsoft demonstrated Windows Advanced Server for LAN Manager, a high-end operating system that would later be renamed Windows NT. The product offered the familiar Windows user interface and programming model, and was capable of running all the applications developed for Windows 3.0.
1993: Windows NT Advanced Server 3.1

Windows NT Advanced Server 3.1
Windows NT Advanced Server 3.1 was designed to serve as a dedicated server in a client/server environment

At the same time Microsoft released the first desktop version of Windows NT in July 1993, it also released Microsoft's first Windows Server operating system. Windows NT Advanced Server 3.1 was designed to act as a dedicated server in a client/server environment, offering power, scalability, enhanced fault tolerance, and standards-based interoperability.

Microsoft promoted Windows NT Advanced Server as an application server for Novell NetWare, Banyan VINES, and Microsoft networks, capable of providing a platform for sophisticated business solutions such as financial, accounting, and vertical applications. As an application server, Windows NT Advanced Server was also a powerful platform for database servers such as Microsoft SQL Server(TM), communications servers such as Microsoft SNA Server, and mail servers such as Microsoft Mail.

For network management, Windows NT Advanced Server provided customers with centralized security and server management, along with graphical tools to manage multiple systems as well as a single logon for enterprise users.

As the first Windows Server operating system, Windows NT Advanced Server 3.1 combined the ease of use of Windows with the power of the first server operating system from Microsoft, LAN Manager.
1994: Windows NT Server 3.5

The next release of Windows NT Server was built on the stability of version 3.1, but with greatly enhanced processing speed and improved connectivity to other systems, particularly in Novell NetWare and UNIX environments.

Enhancements included new administration tools, improved client software configuration, an auto-reboot and dump facility, better tools for NetWare, and better remote access capabilities.
1995: Windows NT Server 3.51

This incremental release included a tool to help customers manage Client Access Licenses (CALs) for the Microsoft BackOffice® family of server products (now referred to as Microsoft .NET Enterprise Servers), a utility to enable over-the-network installation of Windows 95, and support for remote booting.
1996: Windows NT Server 4.0

With this upgrade, Windows NT Server became a full 32-bit operating system and gained the popular look and feel of Windows 95. Windows NT 4.0 also added many advanced features for business and technical users, including:

* Higher network throughput
* Faster file and print services
* Robust application support
* Standards-based communications features
* An integrated Web server (Internet Information Server)
* A complete set of tools for developing and managing intranets

Subsequent service packs and option packs offered additional features, including public-key and certificate authority functionality, smart card support, improved symmetric multiprocessing (SMP) scalability, clustering capabilities, and component object model (COM) support.
1997: Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition

Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition built on the benefits of Windows NT Server 4.0 by adding features and capabilities designed to appeal to large corporate customers with mission-critical requirements. Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition added greater performance and scalability, higher availability, and expanded services for developing enterprise applications.

The product also included Microsoft Transaction Server to facilitate the development of Internet and intranet applications, and Microsoft Message Queue Server (MSMQ), which enabled applications running at different times to communicate across heterogeneous networks and systems that may be temporarily offline.

Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition also supported critical server resources with the Microsoft Cluster Service and Windows NT Server load balancing service, large SMP servers, and memory-intensive applications.

In October 1998, Microsoft announced that it would drop the "NT" suffix in the next major version of the Windows NT operating system, which would become known as Windows 2000.
1998 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition gave the Windows NT Server operating system the capability to serve 32-bit Windows operating system-based applications to terminals and terminal emulators running on PC and non-PC desktops. The terminal server environment was, by definition, a thin-client architecture where all application processing occurred centrally on the server.

Because Terminal Server clients were available for many different desktop platforms, including Macintosh and UNIX, Terminal Server provided access to 32-bit Windows-based applications from virtually any desktop. Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, offered a bridging technology for organizations that were transitioning to a pure 32-bit desktop environment, by allowing their existing non-Windows-based computers to connect to a Windows network.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, consisted of three components:

* The Windows NT Server multi-user core, which made it possible to host multiple, simultaneous client sessions.
* The Remote Desktop Protocol, which allowed communication with the a server that has Terminal Server enabled over the network.
* The "super-thin" Windows-based client software, which displayed the familiar 32-bit Windows user interface on a range of desktop hardware.

2000: Windows 2000 Server Family

Windows 2000 Server familyBill Gates unveiled Microsoft's family of Windows 2000 client and server software at an elaborate launch event in February 2000 that featured dozens of companies demonstrating Windows 2000-compatible hardware and software.

Windows 2000 was released in both desktop (Windows 2000 Professional) and server versions. The desktop version has since been upgraded to Windows XP Professional, while the server versions of Windows 2000 will be upgraded when Microsoft releases Windows .NET Server.

The three server versions of Windows 2000 offer a wide range of features that provide the reliability, scalability, and manageability required by businesses of all sizes.

* Windows 2000 Server offers a next-generation, multipurpose network operating system for departmental file, print, Web, and entry-level application servers.
* Windows 2000 Advanced Server offers a server operating system for business-critical Web and line-of-business application servers.
* Windows 2000 Datacenter Server offers a server operating system for the most demanding levels of availability and scale.

These operating systems offer a broad set of capabilities for Web developers, including a high-performance Web server featuring Active Server Pages (ASP), COM+ component services, transaction and message queuing support, and end-to-end XML support.

For IT professionals, the Windows 2000 Server family offers advanced features, centralized, policy-based management with new technologies such as Microsoft IntelliMirror® management technologies and the Microsoft Active Directory(TM) service, and faster deployment options that lower cost of ownership for organizations of all sizes.
2002: Windows .NET Server

Windows .NET Server is due for final release in late 2002.

Like Windows 2000, Windows .NET Server is designed to meet the needs of businesses of all sizes--from small, centralized organizations to the largest distributed enterprises. In addition, Microsoft has improved and extended the Windows server product family to enable businesses to experience full-blown Microsoft .NET functionality.

As the first version of Windows to carry the .NET name, Windows .NET Server incorporates the Microsoft. NET Framework. This framework allows developers to create XML Web services and next-generation applications that blend these XML Web services with traditional applications. This simplifies the process of building, deploying, and maintaining applications, and can allow businesses to improve their communication, collaboration, and connectivity by becoming fully Web-enabled.

Because Windows .NET Server is built on Windows 2000 Server, it includes all the basic functionalities customers expect from a Windows server operating system, such as dependability, security, and scalability. Windows .NET Server will integrate with existing Windows 2000-based directories, Web, application, network, and file and print services, while offering numerous enhancements to ensure end-to-end system manageability and reliability.

The Microsoft Windows .NET Server family includes four versions:

* Windows .NET Web Server. For Web serving and hosting, providing a platform for rapidly developing and deploying Web services and applications.
* Windows .NET Standard Server. For the everyday needs of businesses of all sizes, providing a solution for file and printer sharing, secure Internet connectivity, centralized desktop application deployment and rich collaboration between employees, partners, and customers.
* Windows .NET Enterprise Server. For general purpose needs of businesses of all sizes, Windows .NET Enterprise Server is the platform of choice for applications, XML Web services, and infrastructure, delivering high reliability, performance, and superior business value.
* Windows .NET Datacenter Server. For the business-critical and mission-critical applications demanding the highest levels of scalability and availability.

Each version of Windows .NET Server will be customizable with features and functionality to meet a customer's specific business and IT needs.

Cutting edge? (3, Interesting)

gazbo (517111) | more than 12 years ago | (#3713993)

What exactly is cutting edge about this distribution? What does this have that no other distribution has, that is light-years ahead?

Re:Cutting edge? (1)

alfaiomega (585948) | more than 12 years ago | (#3714000)

It's cutting edge because it uses the latest sources of the software, but are those versions well tested?

Re:Cutting edge? (2, Informative)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714007)

see gentoo as a linking between completely source based "distributions" like linux-from-scratch (http://www.linuxfromscratch.org) and a distribution with package management which handles dependencies (f.ex. debian). in gentoo all "packages" are downloaded from their server, patched and installed (with a ./configure [some switches], make [some switches], make install).

Re:Cutting edge? (-1)

TrollBurger (575126) | more than 12 years ago | (#3714018)

No one really gives a fuck about a new distro, the fact is that slashdot editors are payed to hype new linux stuff that no one other than a bunch of nerds would care about, while selectively ignoring other things which might be of similar or greater interest (or reliablity/security) ( - like BSD for example).

Re:Cutting edge? (-1, Troll)

josh crawley (537561) | more than 12 years ago | (#3714025)

by TrollBurger

No one really gives a fuck about a new distro, the fact is that slashdot editors are payed to hype new linux stuff that no one other than a bunch of nerds would care about, while selectively ignoring other things which might be of similar or greater interest (or reliablity/security) ( - like BSD for example).

But I thought (sob!)BSD was DEAD!!!(sob!!)

Re:Cutting edge? (-1)

TrollBurger (575126) | more than 12 years ago | (#3714038)

oh, and did i mention dirty panties?

no i didnt, but i am now

Re:Cutting edge? (-1)

Fucky the troll (528068) | more than 12 years ago | (#3714044)

Thanks. I was waiting for some dirty panties to appear, and now they have. Joy :)

Re:Cutting edge? (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714074)

Exactly how dirty are they? Inquiring minds need to know...

Re:Cutting edge? (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714153)

Oh yes? And you read slashdot for the pictures of naked penguins do you?

Re:Cutting edge? (-1)

TrollBurger (575126) | more than 12 years ago | (#3714214)

Now I could respond to that with some oh-so-cutting bon mot, but why would I bother when 'fuck you AC' gets right to the point?

Fuck you Annonymous coward

Re:Cutting edge? (5, Informative)

RAMMS+EIN (578166) | more than 12 years ago | (#3714024)

What's cutting edge about it is that it uses the BSD-concept of ports-trees instead of the likes of RPM and Debian packages. This has all the advantages of compiling from source (tailored for your system, latest-and-greatest), but also does dependency-checking and (if desired) -installing. It fits in nicely with the earlier discussion about binary packages: http://slashdot.org/article.pl?sid=02/06/16/123252 &tid=106 .

From the website :
``Note that the i686 CD will allow a build from scratch for *all* systems, but also has pre-built stuff for i686+ CPUs.''
IMHO they would have done better by creating a i386+ binary CD, because compiling everything from source on a 386 is hardly feasible, whereas on a 686 it's almost a breeze. Still, I love this distro, and will probably continue to use it for quite some time. Drink one from me, guys (and girls)!

Re:Cutting edge? (3, Informative)

Graymalkin (13732) | more than 12 years ago | (#3714124)

The 386 designation isn't the processor, it is the instruction set revision. A 686 binary isn't necessarily 100% backwards compatible with older processors. Also any 686 family optimizations could totally hamburger the performance of an older processor due to scheduling and instruction arrangement problems. The reason the primary ISO image (the 16MB one) doesn't have any optimizations is you need to be able to run it on any system. The 686 ISO exists so you don't need to take the time to compile the entire distro from scratch if you've got a Pentium Pro or better processor.

Re:Cutting edge? (2, Informative)

RAMMS+EIN (578166) | more than 12 years ago | (#3714147)

``The 686 ISO exists so you don't need to take the time to compile the entire distro from scratch if you've got a Pentium Pro or better processor.''
Yes, I figured that, but compiling on a 686 is much less painful than on a 386. Providing precompiled 386-binaries would allow people with older machines a quick-start, while people with newer machines can get their fully-optimized stuff in a matter of hours. The way they do it now, people who cannot run the 686-binaries are forced to compile everything from scratch, which can take weeks. People with the latest-and-greatest are still likely to recompile, as I suspect that the precompiled binaries will not be fully-optimized for their systems, and as it only takes a few hours anyway...

Re:Cutting edge? (1)

JPriest (547211) | more than 12 years ago | (#3714138)

They should package i386 binaries instead of i686 just for the small handful of people who refuse to shell out $35 for a used duron box? If you are using the 386 as a router there are multiple other distros, if you are using it for a server you could probably use the additional disk space, and if you are using it for a desktop you need a job.

Re:Cutting edge? (2, Interesting)

MADCOWbeserk (515545) | more than 12 years ago | (#3714202)

While I agree with everyone above. I think it would be neat to have a "compile as go" dist. for PDA/embedded systems. This might give better performance with things like the Zaurus, with could use all the extra performance they can get:) No Sig today. Not feeling very smart.

Re:Cutting edge? (1)

moZer (83729) | more than 12 years ago | (#3714039)

Recent packages. Also, quite a lot of experimental performance-enhancing patches in their kernel tree (preemptible, low-latency scheduler and probably more that I don't know about). And yes, you may install the vanilla kernel if you like. It's just a matter of "emerge gentoo-sources" or "emerge vanilla-sources".

I'd be scared to run this distro (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714068)

Its basically a beta that will always be beta.

MORE BUGS (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714079)

And since you compiled it all yourself, they're sort of your fault, too! You can send a bug report to yourself!

Re:MORE BUGS (-1, Offtopic)

King of the World (212739) | more than 12 years ago | (#3714163)

Insane like Bin Laden you are!

I downloaded Debian two days ago (-1, Offtopic)

ObviousGuy (578567) | more than 12 years ago | (#3713995)

I'm looking into doing this again. [slashdot.org] Has anyone run both and have an opinion of which they preferred?

Re:I downloaded Debian two days ago (0, Offtopic)

alfaiomega (585948) | more than 12 years ago | (#3714029)

I would suggest using Debian 3.0 Woody (it's currently Testing and soon the new Stable version), the software is much more recent than in 2.2. Potato and everything is easier to install. You may even try Sid the Unstable version if you want the latest and the greatest software and you don't mind having some bugs in some software. I don't know much about Gentoo but it has newer software than Debian, however Debian (especially Stable and Testing) is more stable. I wish you good luck with Debian!

Re:I downloaded Debian two days ago (0, Offtopic)

ObviousGuy (578567) | more than 12 years ago | (#3714040)

Is there a direct upgrade path from 2.2 to 3.0? Will it require burning another set of CDs or will apt-get be able to handle the upgrade?

Re:I downloaded Debian two days ago (2)

shani (1674) | more than 12 years ago | (#3714046)

I found the full information by going to the Debian site, clicking on "search" and typing in "upgrading". I found the Upgrading a distribution [debian.org] page which details it.

Short answer: apt-get is your friend.

Re:I downloaded Debian two days ago (1)

alfaiomega (585948) | more than 12 years ago | (#3714104)

You don't have to burn new CDs, you just have to add some Debian mirror to your /etc/apt/sources.list and run "apt-get dist-upgrade". See Release Notes for Debian GNU/Linux 3.0 (`woody'), Intel x86 Chapter 3 - Upgrades from Previous Releases [debian.org] for details about some important changes between 2.2 and 3.0 Debian versions but if you're just playing with Debian, you can just go to APT HOWTO 3.5 Upgrading to a new release [debian.org] and see short text about it. Generally, you have to add new APT sources, here's my /etc/apt/sources.list file:

deb ftp://ftp.pl.debian.org/debian/ woody main
deb-src ftp://ftp.pl.debian.org/debian/ woody main
deb ftp://ftp.pl.debian.org/debian-non-US/ woody/non-US main
deb-src ftp://ftp.pl.debian.org/debian-non-US/ woody/non-US main
deb ftp://ftp.pl.debian.org/debian/ woody non-free
deb-src ftp://ftp.pl.debian.org/debian/ woody non-free

deb http://security.debian.org/ woody/updates main
deb http://security.debian.org/ woody/updates non-free

Use something like this, but with some mirror near you instead of ftp.pl.debian.org. See the mirrors list [debian.org] or just change the ".pl." to ".your-country-code." and it should work. Next you have to run "apt-get dist-upgrade" and that's it. You can first try "apt-get -s dist-upgrade" to see a simulation what would be done but without changing anything, to make sure the mirrors are working. Hope it helps.

Re:I downloaded Debian two days ago (3, Funny)

10Ghz (453478) | more than 12 years ago | (#3714146)

"You may even try Sid the Unstable version if you want the latest and the greatest software"

Yeah, like KDE3 and Xfree 4.2. No, wait...

It's been over 2 months since KDE3 was released. How about having it FINALLY in Debian as well?

Re:I downloaded Debian two days ago (2, Insightful)

alfaiomega (585948) | more than 12 years ago | (#3714173)

It's been over 2 months since KDE3 was released. How about having it FINALLY in Debian as well?

Great idea, why won't you help Debian folks if you need it so much?

Gentoo rocks! (3, Interesting)

Per Wigren (5315) | more than 12 years ago | (#3714001)

After being a fanatical Debian-user for four years, Gentoo was a "love at first sight".. :) I've been running Gentoo for about a year now and always when I find out about a new detail about it, I think to myself "Yes, this is how it SHOULD have been in the other distros also"..
The only thing I'm missing is a way to make "recursive" library updates.. For example, if I upgrade libSDL to a new version, all apps that depends on SDL should be recompiled automatically.. There is still no easy way to do this in Gentoo, but I heard that it is comming in portage v2...

Re:Gentoo rocks! (2)

mojo-raisin (223411) | more than 12 years ago | (#3714081)

Do Gentoo packages place the contents of the compile in the correct directory even if the upstream source does not?

For example, debian packages move all documentation to /usr/share/doc even though many upstream sources try to install to /usr/doc

A great deal of the work of debian is deciding policy of where files get installed. I'm just wondering if gentoo is following debian's lead.

Re:Gentoo rocks! (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714182)

This appears to be done currently with a symbolic link from /usr/doc to /usr/share/doc

Having policies for standard installation directories would be great.

Re:Gentoo rocks! (ummm)... (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714160)

"After being a fanatical Debian-user for four years, Gentoo was a "love at first sight".. :) I've been running Gentoo for about a year now and always when I find out about a new detail about it, I think to myself "Yes, this is how it SHOULD have been in the other distros also"..
The only thing I'm missing is a way to make "recursive" library updates.. For example, if I upgrade libSDL to a new version, all apps that depends on SDL should be recompiled automatically.. There is still no easy way to do this in Gentoo, but I heard that it is comming in portage v2..."

What kind of shit is this? Yeah, this is a real convenience oriented distribution, just following in the likes of apt-get and such ...
it's amazing how people jump onto the stupidest fucking bandwagons these days.

Hmm (0, Offtopic)

josh crawley (537561) | more than 12 years ago | (#3714002)

Wonder if they'll support the possible new kernel modules [microsoftlinux.com] when they come out?

Side note: Like this isn't a direct note to BillG.

Re:Hmm (2, Informative)

Verizon Guy (585358) | more than 12 years ago | (#3714026)

A simple WHOIS [netsol.com] shows that it's registered to some Belgian dude. Why should we think anything on there is even credible (I mean did you even read it???)

Re:Hmm (1, Offtopic)

josh crawley (537561) | more than 12 years ago | (#3714041)

I never said it was credible. What I'm amazed at is that MS hasn't taken it away from him/her. If I was MS, I'd take that domain and put a blank html doc in its place.

And I do think it's rhetorically funny.

Re:Hmm (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714083)

> If I was MS, I'd take that domain and put a blank html doc in its place.

A blank HTML document? No you wouldn't. You would take it, and erease the DNS entries.

Buying the domain name and binding it to an IP-address is, more or less, an invitation to new conspiracy slash anti trust flamewars. What would you do think if, say, host -tns microsoftlinux.com returned DNS1.DC.MSFT.NET and so on? You'd go berserk, especially if you're into UNIX and other none-gaming-platforms.

-$|{

Standard complaint- (4, Troll)

prizzznecious (551920) | more than 12 years ago | (#3714004)

Gentoo 1.2 was released on June 10. This is one of the top 10 Linux distributions, and one of the few Linux distributions that generates any excitement anymore. Does Slashdot care at all about being current? My understanding is that this is a Linux website (I have come to this understanding from reading postings about minor kernel patches etc.). Perhaps it would be well to keep up on Linux news.

Re:Standard complaint- (1, Troll)

prizzznecious (551920) | more than 12 years ago | (#3714020)

I don't care about the karma, but I must protest--why was it a troll? Does the moderator of this post deny that Gentoo 1.2 was released a week ago?

Gentoo is extremely important in the Linux community, and Slashdot is supposedly the most important Linux website. Why does it then take a week for an announcement of a major release of Gentoo to get here?

Re:Standard complaint- (3, Interesting)

funkhauser (537592) | more than 12 years ago | (#3714114)

Slashdot is not strictly a linux website, though. It's much more general. News for nerds, if you will. You know, stuff that matters. Not just linux. BSD, too. :)

Re:Standard complaint- (0)

byran lei (517143) | more than 12 years ago | (#3714185)

>Gentoo 1.2 was released on June 10. This is one of the top 10 Linux
>distributions, and one of the few Linux distributions that generates
>any excitement anymore. Does Slashdot care at all about being current?
>My understanding is that this is a Linux website (I have come to this
>understanding from reading postings about minor kernel patches etc.).
>Perhaps it would be well to keep up on Linux news.
>
>
One of the top 10 Linux distributions? According to who? A bunch of worthless Script Kiddies like you that are too dumb to bother reading the man page for something like RPM and then claim to know how RPM works? Morons please do all us of a favor and run back to the Amiga fanbase where losers like you came from. You're not wanted here.

Who is michael (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714005)

Who is michael and why are all his posts judged frontpage worthy and mine not so?
Is this some sort of joke?

Re:Who is michael (OT) (-1, Offtopic)

josh crawley (537561) | more than 12 years ago | (#3714014)

"Who is michael and why are all his posts judged frontpage worthy and mine not so?
Is this some sort of joke?"

-1:Troll

Hmm, wonder who modded him down.. Michael :-) Still, who wouldnt know you're a editor?

Re:Who is michael (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714036)

This site [spectacle.org] pretty much explains why he's such a cocksucker.

Re:Who is michael (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714088)

Wow...I didn't know they were one and the same. And I thought he was a sorry SOB because of the lame shit he posts on /...but he's actually a sorry SOB twice over!

Mom? (-1)

GafTheHorseInTears (565684) | more than 12 years ago | (#3714011)

Cmdr Taco's mom felt a chill course through her as she loaded the dishwasher. That thermostat must be broken, she told herself. Why was it so cold in here? She crossed her arms across her tits for warmth, unaware she was entirely naked except for the white apron tied around her narrow waist. She wandered into the living room, but discovered the heat was turned fully on. Only when she stood over the hissing air vent did she feel warm enough. Her apron lifted and revealed her cunt to the empty room. Hey, Mrs. Malda! Hemos walked into the room. He almost tripped over the carpet when he saw her. What's the matter? Cmdr Taco's mom cocked her head at the young boy. He held a camera in his hand. Do you mind if I take a picture of you? What? She took a second look at the camera. That's Taco camera. Uh, yeah. Hemos's bluster faltered. Cmdr Taco's mom looked at herself. The wildly splaying apron fascinated her briefly. She shrugged her shoulders at Hemos and said, If it's for Taco, I guess it would be okay. Gosh, you really look out for him don't you? Hemos aimed the camera. He centered the shot on the mother's perfect navel. Her nipples were the only item of interest still somewhat covered by the billowing apron. He's my son. I'd do anything to make him well again. Cmdr Taco's mom said earnestly. This photo is going to make him feel a whole lot better. Especially, if you suddenly get better yourself, he said to himself. The boy waited until the apron lifted straight out. SNAP! It was a perfect shot. Hemos just knew it. Gee, thanks Mrs. Malda.

How many more pictures are left? She asked curiously.

Uh, He looked. Seven.

We'll if it's for Taco, maybe you should take more than one. She suggested.

Hemos visibly gulped. Here he was standing in front of the most beautiful woman in his neighborhood. She was a respected woman with a reputation for being excessively reserved. And not only was she was completely naked in front of Her underaged guest, she wanted him to take more pictures! All three of the boys had been sure he wouldn't even get one.

Here, let me get this silly thing off. Cmdr Taco's mom tugged at her apron strings.

The rising heat blew it away.

It makes me look so domestic.

The next seven finger presses were the most difficult thing Hemos had ever done. His raging hard-on wanted to leap out of his pants, and his brain was fogged with lust.

She turned from side to side. The house mother posed more provocatively with every snap of the shutter. Her legs opened and she held up her tits. Then she started rubbing her hands all over herself.

The last shot Hemos took was of Taco' mom with her legs wide open with a hand deep in her cunt as she aimed one of her incredible tits to her mouth.

Cum spilled into his pants. Hemos grunted and nearly dropped the camera as he temporarily lost his vision.

You'd better run up and show Taco. I've got housework to do. Cmdr Taco's mom turned her back on the thin wisp of white cloth lying on the living room carpet as she walked into the kitchen. She felt quite warm.

--

I want your mom so bad! CowboyNeal breathed.

The pile of eight photos lay arranged on Taco' bed like an alter to a modern day goddess. Three boys crowded his mattress, their faces studying the naked woman were flush with emotions.

Shut up! Taco snapped.

Yeah, CowboyNeal I thought you wanted your own mother. Hemos snickered.

I wish I could... CowboyNeal began.

...jack off! Hemos laughed.

Shut up! CowboyNeal pouted. ...if only I had the guts. Taco, there's gotta be a reason your mom is getting naked for us. Maybe she'd do something else if we knew what it was?

She told me she'd do anything for Taco. Hemos trilled his voice like a fluttering girl. Oh Taco, if only you'd get better, I'd climb on top of you and ride you like a fireman on a hose.

Knock it off. Taco spoke seriously.

I want to knock her up! Hemos stared at his friend. He had decided the moment his balls emptied into his pants, having taken the last picture, that Mrs. Malda would be the recipient of his next load. He knew he had enough information to make sure of exactly that.

Hey, this isn't funny. Taco said irritably.

What are you going to do about it, Frankenstein's Mummy? CowboyNeal teased.

I'm not joking. Hemos stated.

My mom may be a little crazy right now, but she's not stupid. Taco called Hemos's bluff.

Then CowboyNeal and I will give her smart choices.

Huh? CowboyNeal looked at the bigger boy.

We've got photos. We know she's radically upset over Taco. I think we can make her do anything.

You'd better not. Taco fumed.

Don't worry, Taco. We'll cut you in on the action, if you behave yourself.

I will not. Taco countered, but already he was imagining the two boys touching his naked mother. He need only to look at the provocative pictures on his blanket and mentally add both friends inside the frames, their hands and cocks rubbing all over his mom. His own cock readily anticipated future cooperation.

Gee, do you really think so? CowboyNeal's eyes grew as big as eggs.

At least we can give it a try. Hemos lost only a little bluster as he faced the reality of their plans. CowboyNeal, you get to go first. He grinned.

--

Cmdr Taco's mom sorted laundry in the room next to her kitchen. Every time she held up one of her shirts, she held it to her naked body and looked down.

I don't have anything to wear!

Uh, M-Mrs. Malda? CowboyNeal looked at the floor. Witnessing the gorgeous woman deprived him of thought.

Yes, CowboyNeal? Cmdr Taco's mom pressed a long sleeve shirt to herself.

I think there's something wrong with Taco. CowboyNeal looked up full of fear that she wouldn't believe him.

Taco' mother dropped the shirt and her naked body absorbed the young boy's attention.

My goodness, no! What's the matter? She hurried to the doorway.

CowboyNeal found himself following the juiciest looking behind he had ever seen. It was the first one he had seen. Her ass cheeks bounced and swayed and jittered like fish on a line. She crossed the kitchen and entered the living room at twice his pace.

He said something about not being able to move his head.

Oh, dear! She raced up the steps and swept through the short hall into his room.

Taco, mommy's here honey. She stopped at his bed, looking scared.

I said I was getting better.

Taco? His mother tilted her head. But CowboyNeal told me... Her tits hung down out of line with her cute belly button.

He ran out the door before Taco could tell him. Hemos stepped up, behind the adult woman.

It's my fault mom. Taco gulped. Now he had to remember what to say, but his mother's body was so close and so anxious. His growing prick sucked at his mind. I told him I had a pain in my neck, but when I looked at your photos it went away.

I'm such a dummy. CowboyNeal breathed rapidly. I thought you said you got the pain when you looked down.

I guess it was a silly mistake. Hemos moved closer behind Taco' mother.

What photographs are you talking about? Cmdr Taco's mom then noticed the glossy prints at the foot of the bed.

The three boy's froze at her question. She didn't know? What was going to happen when she looked at them?

Good Heavens! Cmdr Taco's mom shouted. She grabbed at the photos, sweeping them into a loose pile and picking them up. Where did you get these?

But mom, you... Taco' started.

These are disgusting! She dropped the photos. They fluttered down scattered across the carpet. She was half a second from exploding.

Taco knew he had to say something. OWWW!! It was the first thing that entered his head. He clutched at his neck.

Oh, I'm sorry baby! His mother leaned over her son. Concern reasserted itself across her face. She covered his hand with hers.

It's your fault, Mrs. Malda. If you hadn't... Hemos didn't say what. You've got to do something! He slowly reached his arms around the mother's waist, without touching her.

Taco, Taco, what can I do for you? A madness of helplessness overwhelmed her previous disgust. She leaned fully on the bed with her other hand. Her tits waved before her son like magicians' wands and her ass and pink cunt pointed directly at Hemos.

Stay right there mommy. I need you. Taco looked up at his mom. He couldn't quite see what Hemos was doing, but the boy's pants fell down to his knees.

Why were you looking at those naughty pictures?

They were helping Taco get better, Mrs. Malda. Hemos spoke softly from behind. He hesitated to touch her. He wanted to so badly!

CowboyNeal said the right thing, finally. When you took them away, that's when he got the pain. See, I told you! He didn't know Taco had been faking.

Yeah, he needs to look at you to get better. Hemos grasped at thin air.

Is that right, honey? Do you have to look at your naked mommy to feel better?

Uh, Taco swallowed. I-I think so, mom. Please, don't move. His eyes absorbed the firmness of her tits, their round shape seemed to glow at the edges. Even the small hairs hiding her cunt from them seemed to light the way. The bulge in his blanket stood up like a volcano.

You want me to keep perfectly still? Cmdr Taco's mom asked softly?

No matter what happens, Mrs. Malda. Hemos said with authority. It the only thing that can take away his pain. He needs you. The situation amazed him, but he wasn't going to let this golden opportunity get away. He tightened his arms until he was hugging the mature woman softly. She inhaled.

But she didn't move.

CowboyNeal and Taco were thunderstruck as Hemos reached between the mother's thighs and touched her cunt. It was wet from stress.

Please Taco, I want you to get better no matter what happens.

It was all your fault. Hemos prompted.

It was all my fault. She echoed with a sniff.

You'd do anything for him. Hemos added.

I-I'd do anything for you. Cmdr Taco's mom squeezed lightly on her son's hand holding his neck to reaffirm her commitment.

Mrs. Malda are you going to let Hemos fuck you? CowboyNeal, stepped back at the sight. He was astonished at the sight of his best friend pushing his rock hard cock into the space between the legs of his other best friend's mother.

Don't move mommy. Taco spoke as if entranced. She tensed every muscle tight, and the two juicy tits, hanging before his eyes, jiggled in response. His cock grew harder, harder than it had ever been.

He saw Hemos's hands reach around her waist and catch her belly. His mother's body blocked his friend's face and torso. His legs spread out from behind her and his knees bent as he leaned into Taco' mother. A hot young cock eased into her folds.

She grimaced and frowned, as if hurt, but she didn't once move. Her son stared into her confused eyes. His hand wrapped itself around his diamond hard prick. He couldn't help but jack himself. The sight of his mother's body slowly rocking over him was too much.

Oh god, She's hot and wet. Hemos groaned.

CowboyNeal had his cock out in his little hands too. Taco flashed him a glance. His youngest friend was drooling. If only Taco could see the reflection in his friend's eyes, then he might actually see Hemos's cock driving into his mom.

Taco strained his head to look between his mother's legs, but her thighs were to close together. The thick plaster of his cast conspired to restrict his angle. He could only see a few curling, red-brown hairs that quivered as his mother clenched her groin involuntarily. He looked at his own cock, and imagined pushing it into his mommy's pussy. His hairless staff was drooling worse than CowboyNeal.

Cmdr Taco's mom moaned softly, from the back of her throat. She gripped her son's bed sheets tightly as the boy behind her pushed. His hands pulled her onto him, relaxed and repeated. The bed rocked and creaked.

This is fantastic! Your mother's hot cunt is slicking me with her juice. Hemos called out to his buddy. He pushed into her faster.

Suddenly his mother spoke.

Taco, i-is this h-helping? Her lips trembled.

He locked his eyes on hers. Oh, yes mommy. It's incredible!

She smiled at her son. Cmdr Taco's mom looked as if her dementia had fallen away and it was replaced with earnest sexual need. Please Hemos, go deep. It has to be done right, for Taco' sake.

What has to be done right? Hemos snickered.

You have to fuck me. You have to push your cock into my mommy cunt to help my poor son.

I am pushing, and I'm fucking you. I'll fuck you even harder.

Slapping sounds grew loud in the room. Taco was pile driving his boner, and CowboyNeal was smacking his own little prick nearly as fast. Hemos's head was flung in the direction opposite his waist. His cock bored into the dripping cunt that wrapped his iron bar of meat. His arms, wrapped around the mature woman's thighs and his hands pulled her pussy onto his cock.

Smacking and slapping and slurping filled the room.

Oh yes, that's it. I'm so close. Your cock is fantastic in my cunt. Keep... pushing, fucking. Ohhhhh, my cunt has never been this wet.

Damn, your mother is like a bitch dog. I saw my shepherd take on a pack of mongrels once. You mother is so hot.

Yeah, uuunnnggg, it's better than porn on my dad's cable. CowboyNeal was about to spit his juice. He couldn't last much longer. The matronly woman, fucked from behind his best friend, her tits flying like baseballs, it was too much.

Squirt off, twerp. Hemos wasn't in the mood for any more talk. He just wanted to pound his prick into this wet garden of soft flesh forever. His balls trembled with predictions of the future.

Taco, are you watching? It's helping, right? Oooohhhhhh, it's helping your mother too. I feeeeel soooo... fucked! Cmdr Taco's mom spoke deliriously, and she began to give back as good as she was getting.

Taco watched his mother push back into his friend's thrusting, and his mind leapt with emotion. His cock jerked inside his grasp and spurts of hot cum jetted across his belly. Shots of white jism leapt up and scored on his mom's tits.

Hemos started yelling. Ohh!! I'm cumming in your mother!

CowboyNeal's sperm shot all over the carpet. He was hunched over in spasms of delight. Mommy!! He yelled like the little boy he was.

Finally, Cmdr Taco's mom's eyes opened wide as she trembled from head to toes. Her belly convulsed and she shouted. Fuck me! Oohhh FUCK!!! Her orgasm echoed in the small room filled with young boys.

Bodies collapsed into a heap on the bed. She lay among them for only a short while.

--

Cmdr Taco's mom sat up slowly extracting herself from the exhausted grips of her abusers. Recent events flooded her thoughts and she found herself crying.

First she had begun to dress like a slut, and then continued to strip herself, day by day until she paraded around her son and his friends fully naked. Then they had taken pictures of her, and finally her soft cunt was fucked by Hemos until they had all cum, inside her and out.

It had been horrible, she gasp and swallowed her tears. How could she have ever let things go so far? She hadn't even noticed herself slip into the roll of incestuous seductress. It had seemed so important, in the context of her son's accident. Even now, as she thought about her son's original fall her heart skipped a beat. The child was in a cast, with recurring pains. He might have been faking it this afternoon, but even then she could not help but forgive him. Now she only had to somehow forgive herself.

Then she looked at her son. His eyes were open but bleary from his intense climax. He smiled at her, and then she felt his body beneath her as she lay under the naked flesh of Hemos and CowboyNeal. Her son's prick began to strengthen.

He reached out and touched her nipple with his good arm. Other limbs moved across her flesh, and small hands pawed and prodded. They were followed by lips and tongues. Soon, bodies grew hot again, and little cocks wriggled into wet crevices.

Taco watched his mother drown in a pool of little boys and sink out of his sight.

THE END

OMG!! I'M SO HARD RIGHT NOW!!!! (-1, Troll)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714043)

Please sir, I request that you publish this in Penthouse Forum. At the very least forward this to RMS [mailto] since he has so much experience with homosexual geek orgies.

That was... (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714047)

...damn long!

Be careful with the cutting edge... (4, Insightful)

bc90021 (43730) | more than 12 years ago | (#3714019)

While Gentoo does rock, I don't suggest any of the cutting edge stuff for production boxes. While that's a given for the most part, the ease with which Gentoo allows you to install new and tempting things may make it harder for some to resist. (Emerge just rules.)

Installing Gnome2 and then Evolution left me with no X/Window Manager (or, rather, Gnome 1.4 and Gnome2 at the same time). The machine I did this on is one I use to fool around with, but in a production environment, I suggest avoiding the temptations Gentoo puts before you and sticking with the tried and true (ie, Gnome 1.4 if you like Gnome, and whatever the stable version of KDE is ;) ).

3:34 AM? Hmm... (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714023)

Someone is working late.

Gentoo is great!! (5, Informative)

Mnemia (218659) | more than 12 years ago | (#3714031)

I've been using Gentoo for the last couple months and I have to say that Gentoo has really restored the sense of wonder I had when I set up my first install of Slackware years ago. I was skeptical at first but Gentoo has so totally won me over that I can't imagine going back to anything else. I think if Gentoo ever failed I would probably go to something like BSD now.

Gentoo probably isn't really a newbie distro since it has no automatic installation or setup, but then again I know some people have been able to manage it on only some limited experience from Redhat or Mandrake. It really makes you understand how your system is set up and works to a degree that most of the package based distros don't but also feels far "cleaner" than Slack (my previous favorite) or LFS. I've learned more about Linux in a couple months of Gentoo than in a year of Redhat, and I'm happier with my setup and customization than I ever have been before.

Also, Gentoo is FAST. I run it on a somewhat older laptop (Celery 500, 128 MB) and though the compiles do take quite some time for large packages like KDE and X, the system really does have a much faster "feel" to it than in other distros. I don't have any hard data on it but the speed increase was enough to be quite noticable going from Redhat.

Anyway, I've been 99% satisfied with Gentoo and I'd recommend it to anyone with a little Linux experience (though definitely not as a server distro) who wants to have fun with a desktop Linux setup. Now if I could only tear myself away from tinkering with my Gentoo and find time to work ;)

Re:Gentoo is great!! (5, Insightful)

nathanh (1214) | more than 12 years ago | (#3714175)

Anyway, I've been 99% satisfied with Gentoo and I'd recommend it to anyone with a little Linux experience (though definitely not as a server distro) who wants to have fun with a desktop Linux setup.

If you think installing and compiling software is fun, sure. Gentoo fills a specific niche for people who (like yourself) want to learn more about their systems, and also the rare breed of people who want everything compiled from source. It's not for everyone. Some people don't like their desktops to break. And I personally don't care how my desktop works just as long as it does! That's why I stick with Debian: it may not have all the latest stuff but I can install software with 99% certainty that it will work because the maintainers have built and tested the packages.

And when I say that you're a niche user I don't mean to belittle you. Nor do I intend to put you on a pedestal. Gentoo is attractive to you. Debian is attractive to me. RedHat is attractive to other people. They all fit a particular niche. Gentoo offers features that you find attractive and this makes Gentoo a worthwhile distribution. But don't make the mistake of thinking that because you find Gentoo fun that everybody "with a little Linux experience" will find it fun too. I've tried Gentoo and RedHat and I think RedHat is more "fun" as a desktop. But that's because I think compiling software is boring and pointless.

The diversity in Linux distributions is an incredible strength. If there was only one Linux distribution then I strongly believe there would be fewer Linux users.

LINUX (-1, Offtopic)

FUCKING FAG (583496) | more than 12 years ago | (#3714035)

LINUX IS THE GREATEST!

RICHARD STALLMAN'S NUTSACK TASTES LIKE FRITOS!!!

Important Stuff:
Please try to keep posts on topic.
Try to reply to other people comments instead of starting new threads.
Read other people's messages before posting your own to avoid simply duplicating what has already been said.
Use a clear subject that describes what your message is about.
Offtopic, Inflammatory, Inappropriate, Illegal, or Offensive comments might be moderated. (You can read everything, even moderated posts, by adjusting your threshold on the User Preferences Page) Important Stuff:
Please try to keep posts on topic.
Try to reply to other people comments instead of starting new threads.
Read other people's messages before posting your own to avoid simply duplicating what has already been said.
Use a clear subject that describes what your message is about.
Offtopic, Inflammatory, Inappropriate, Illegal, or Offensive comments might be moderated. (You can read everything, even moderated posts, by adjusting your threshold on the User Preferences Page) Important Stuff:
Please try to keep posts on topic.
Try to reply to other people comments instead of starting new threads.
Read other people's messages before posting your own to avoid simply duplicating what has already been said.
Use a clear subject that describes what your message is about.
Offtopic, Inflammatory, Inappropriate, Illegal, or Offensive comments might be moderated. (You can read everything, even moderated posts, by adjusting your threshold on the User Preferences Page)

I like Fritos... (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714053)

can i lick you nut sack?

Gentoo is bad for penguins (4, Funny)

oever (233119) | more than 12 years ago | (#3714049)

Gentoo Linux or for that matter all source derived distributions cost a lot of time waiting for a compile and a lot of energy hours of CPU usage for compilation.

This will increase the greenhouse effect and melt the icecaps. Then the only gentoo surviving will be those in zoos and those on harddisks.

Re:Gentoo is bad for penguins (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714189)

How on earth do gentoo's servers provide that amount of source?

The GNU/Stallman diaries. Issue 2. (-1)

GNUStallman (584516) | more than 12 years ago | (#3714056)

The GNU/Stallman diaries. Issue 2.


Greetings Comrades! Welcome to issue 2 of the GNU/Stallman diaries!

This issue contains part 1 of a 2 part story. I had to split it into two because GNU/Hurd keeps crashing! :( <--- thats a sad face! Eric showed me it on his AOL account. Look at it sideways and you'll see!

Yesterday my good friend Eric called me on the telephone and suggested I take a break from writing GNU/Hurd and that we take a visit to the Zoo. I told him he was crazy and that GNU/Hurd and the glorious peoples revolution it will create were far more important!

"But Dick," said Eric. "They have a butterfly show on today."

Well! If it's got butterflies, I'm there! So off we went to the Zoo!

Eric is a little slow, he has Downs Syndrome or something, so the walk to the Zoo took about 3 hours. When we finally arrived I saw huge posters covered in pretty butterflies! I was so excited!

No sooner had we walked in the gates when Eric needed to go to the toilet. I told him to go before we left but would he listen? Oh no of course not! Luckily I had my bone flute so I got it out and had a quick play whilst waiting for Eric.

Poor Eric, he recently lost his job. Something to do with carpentry at a hospital I think. Planks or boards had something to do with it and it may have been a veterans hospital. I'm none too sure though. I'm always too busy with the GNU/Hurd and filosi^H^H^H^H^H^H philosa^H^H^H^H^H^H^H thinking about the glorious uprising of the oppressed working class and unwashed masses rising up in a glorious peoples revolution of Cheap Software against the evil tryanny of expensive supported corporate closed software that has created a world of bureaucratic mind control of the masses of oppressed peopl...

Errr. Sorry about that. Now where was I...

Oh yes - butterflies! Everyone knows I like butterflies. I have a big paper one stuck to my computer that I made and colored in myself [stallman.org] . I like to look at it while I play with my bone flute.

Eric finally finished his toilet business and we could finally get to see what we had come for.

To be Continued...

Re:The GNU/Stallman diaries. Issue 2. (-1)

GafTheHorseInTears (565684) | more than 12 years ago | (#3714075)

GNU/Butterflies!!!

Get it right next time, goddammit.

Re:The GNU/Stallman diaries. Issue 2. (-1)

GNUStallman (584516) | more than 12 years ago | (#3714158)

No....I tried to install emacs in one and the result was....well...messy to say the least :(

just curious.... (3, Funny)

Moosifer (168884) | more than 12 years ago | (#3714058)

Doesn't naming a Linux distro after a religion violate some sort of public license?

(it could be that I really am that stupid)

Re:just curious.... (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714064)

(it could be that I really am that stupid)

I believe this to be the case...

Re:just curious.... (2, Informative)

JPriest (547211) | more than 12 years ago | (#3714099)

Gentoo is named after a small fast breed of penguin.

Re:just curious.... (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714110)

Gentoo is the contraction of "Girlfriend orthogonality"

Re:just curious.... (1)

p00ya (579445) | more than 12 years ago | (#3714122)

Um although it _is_ named after a penguin species
Plenty of people protest about names that mean more than one thing and can be offensive.

However, the the legitimate meaning (ie that of the breed of penguin) would be dominant so there is really no problem here.

Re:just curious.... (0, Troll)

funkhauser (537592) | more than 12 years ago | (#3714167)

Small, fast penguins certainly do offend me.

10 facts about Gentoo (3, Informative)

ukryule (186826) | more than 12 years ago | (#3714176)

Can be found here [aad.gov.au] . For example:

Gentoo penguins (Pygoscelis papua) breed on subantarctic islands and on the Antarctic Peninsula in small to large colonies. Larger populations of gentoo penguins are found at South Georgia, the Falkland Islands and the Iles Kerguelen.


Gentoo penguins are the least abundant of the penguins found on the subantarctic islands, with a total breeding population of approximately 314 000 pairs.


Unlike other penguin species, gentoo penguins may breed as early as two years of age.


The gentoo penguin is a medium sized penguin, standing 75-90cm tall and the females are smaller than the male birds.


Given that the penguin has a latin name, should the full name of this distro be:
Connochaetes taurinus [nature.ca] /Pygoscelis papua Linus ?

Install from floppy. (4, Interesting)

MartinG (52587) | more than 12 years ago | (#3714063)

One of the attractive features to me is that everything is built from source and optimised for the machine it is running on. The reason this is attractive is because I have a number of older machines which I want to "squeeze" as much as I can from.

However, being older machines some do not have cdrom drives, only floppy drives and network connections. Given that most of the gentoo install is done on the network anyway, it's a shame the install discs provided are only cdroms.

If anyone has a "HOWTO install gentoo from floppy" I would be happy to know about it.

HOW-TO Install Gentoo Linux from a floppy (5, Informative)

KFK2 (23515) | more than 12 years ago | (#3714118)

Actually it's not that hard.. You just need to have a boot disk that will allow you network support and some file transfer protocol. tomsrtbt [toms.net] and mulinux [sunsite.dk] come to mind.
Instructions:
Mount the CD on some computer with a cd-rom and network support.
Follow boot disk instructions to get the computer that Gentoo Linux is going to be installed on running and the network up.
Look at Normal Instructions [gentoo.org] and Skip steps 1 - 5; Follow step 6 (partitions) and 7 (mounting); skip 8; and for step 9, instead of copying from cd-rom, copy stages from the network (using whatever protocol meets your fancy); then continue on with the rest of the instructions.

Re:Install from floppy. (2)

Mnemia (218659) | more than 12 years ago | (#3714119)

Well, it's possible, though not easy. You would have to boot from floppy and then get SSH or NFS or some such thing running to allow you to mount the install files over a network. From what I've heard it's not possible to install Gentoo from a floppy alone without the assistance of another machine on the network.

Also, though using Gentoo to speed up those old machines does hold some appeal, it may not really be feasible to do since the compile time would be prohibitive. The best option if you really want Gentoo on those machines would probably be to install Gentoo on a faster machine, compile all the packages you want on that machine with "fake" installs, and then move the binaries over. IMHO it would be less trouble to just use a binary distro for machines that are old enough to not have a CD-ROM drive.

Re:Install from floppy. (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714128)

I've installed Gentoo over the network, installing from a floppy should be quite possible.

Boot from a Linux-on-a-floppy distro that has partitioning and network tools, supports iso9660 and loopback filesystems.

Create a system partition and a temportary partition (to hold the iso image).

Download the iso, mount it on a loopback device.

Read the README, skip down to past the boot from CD section to the I've mounted my filesystems section.

untar the appropriate archive to your partition of choice.

Follow the rest of the directions.

Enjoy your new Gentoo system.

Re:Install from floppy. (1)

RAMMS+EIN (578166) | more than 12 years ago | (#3714133)

"HOWTO install gentoo from floppy"
That might be problematic...the ports tree could take up quite some space, and Linux bootdisks are already very tight. Also, compiling from source on an older box takes forever. I recommend compiling everything on a modern machine, then using your network to transfer it to your older machines. As I recall, you only need to change the cflags, which are in one file, mentioned in the README. However, I cannot verify this right now, as my Gentoo box is at my brother's place and they cut his connection.

Re:Install from floppy. (2)

richie2000 (159732) | more than 12 years ago | (#3714135)

I have installed Gentoo on a bunch of old boxen (P75-P166, 32-64MB, 1-3GB) to use as routing firewalls (throw in a few PCI NICs and they rock with iptables) and although a kernel compile takes forever and a day, you can easily do all that stuff on ANOTHER machine. My main workstation is an Athlon 1800+ with one of those removable IDE disk drive bays so when I need a new firewall I stick its drive into the workstation, boot the Gentoo CD, bootstrap and emerge what I need and then move the disk back to the P75 or whatever. Since you can tell Gentoo what CPU to compile for (i586) and what to stick in the kernel (iptables, NIC), it is not a problem to cross-install like this.

As an added bonus, the GRSecurity stuff is great and you just know that if you didn't do an emerge telnet, it's not going to be there, waiting to be exploited. The thing doesn't even have -traceroute- in the basic setup. I love it. :-)

And, the simplicity of the ebuild format (no need to re-package the entire program) makes new releases (close to 2000 supported programs last time I checked) show up much quicker here than in RPM format.

Yesterday, I installed it on my workstation (to stay, this time) and the last thing I did before leaving for home was 'emerge kde'. When I came in this morning, it was all done - not a problem.

Re:Install from floppy. (2, Insightful)

Anna Merikin (529843) | more than 12 years ago | (#3714159)

If anyone has a "HOWTO install gentoo from floppy" I would be happy to know about it.


No howto, but why not use a floppy-based linux like 2-disk xwindows or baslinux or even tomsrtbt from here [ibiblio.org] to connect to ftp.gentoo.org, download the ISO, mount it as a loopback device and install from the laptop's HD?

An alternative to Gentoo... (5, Insightful)

pongo000 (97357) | more than 12 years ago | (#3714070)

Gentoo's great, if you have a Pentium-or-better machine (for the partially-built distro) and a bootable CD-ROM. Don't even bother if you can't boot from CD, and good luck if you try to do a "live" install from an existing Linux installation. A good alternative is LFS [linuxfromscratch.org] , which accomplishes much of what Gentoo has set out to accomplish but without all of the superfluous extras. More importantly, LFS is meant to be built using an existing (if possibly broken) Linux platform. If building a Linux system from scratch is what you're looking for, LFS certainly delivers.

Re:An alternative to Gentoo... (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714092)

Dude, seriously, if you can't afford a 'Pentium-or-better machine' you need to re-evaulate your life. Go outside, get a job, have a bath, move out of home - jesus you open-sores hippies are a bunch of lame whiny fucks...

Re:An alternative to Gentoo... (2, Insightful)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714115)

Dude, seriously, if you can't afford a 'Pentium-or-better machine' you need to re-evaulate your life. Go outside, get a job, have a bath, move out of home.

Your copy and paste skillz... (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714161)

r vary 1337! cn i sck u off plz? k thx!

Re:An alternative to Gentoo... (1)

jrfonseca (575890) | more than 12 years ago | (#3714187)

Although the Pentium-or-better machine requirement is quite true, there is no need of a bootable CD-ROM.

The first time I installed Gentoo, I did it without ever leaving the comfort of my existing RedHat system. It took several days to build everything I needed in Gentoo (such as GNOME, mozilla, and all other common apps), but all this time I kept working as before. In the end it was just necessary to add a new entry to grub and boot Gentoo! My personal home dir remained the same so everything was configured as I had it before! (You have to love linux for this!) I also did this a 2nd time between two Gentoo versions, to recompile Gentoo for using gcc-3.1.

Gentoo really saves you alot of time when installing upgrading packages, but for old machines that is no longer true. I attempted to install Gentoo on a AMD K6 350 and it took a day to build X and in the end, because I was also trying to use gcc-3.1 it failed! Since I just wanted any Linux running on that machine for testing purposes I installed RH. But I would never leave Gentoo on my personal system! It was the best medicine for my update fever!

Gentoo is great! (2)

big_hairy_mama (79958) | more than 12 years ago | (#3714111)

I've been using Gentoo since Slashdot's last story [slashdot.org] on them, and I have had nothing but good experiences. The portage system has made my system noticeably faster, since my binaries finally are not optimized for a 386. The ease of applying my own patches on top of the normal package source is also a major selling point. The nice people at Gentoo even added the driver for my printer [sourceforge.net] to Ghostscript's source, something I used to have to do by hand.

But the coolest feature (besides portage) is the beautiful init script infrastructure. The init scripts are the prettiest of any I've seen so far, and also the easiest to modify. Having all the configuration files in plain-text is a very nice thing.

Sorry if this is redunant, because I'm sure everyone already knows that GENTOO IS GREAT!

looks to be pretty cool (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714126)

However, I've really gotten attached to RedHat's "up2date" utility that I can use to manage my system. I just queue my rpms and up2date gets them for me. Package dependencies are taken care of and my system "profile" lets me know what security issues I need to be aware of.

I wonder how well Gentoo's security is. Since this distro isn't really a distro in the sense that we are used to, do the install scripts automatically run everything setuid or what?

Inquiring minds want to know.

Re:looks to be pretty cool (4, Informative)

Mnemia (218659) | more than 12 years ago | (#3714144)

I think that Gentoo is reasonably secure "out of the box" because it doesn't automatically setup ANY network programs or daemons. Nothing is activated until you explicitly set it up. The problem comes when you start to set things up...Gentoo will not be secure for long if you don't do a good job of configuring everything. But then again that's going to be a problem with any Linux distro and at least Gentoo probably isn't quite as easy to root right after install as some other distros.

Who cares one fucking iota about Gentoo Linux (-1, Offtopic)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714129)

when the US has just SHUT OUT MEXICO to advance to the quarterfinals?

Source based vs. Binary based: Possible compromise (2, Insightful)

egghat (73643) | more than 12 years ago | (#3714134)

This isn't meant to be trolling ...

With the previous discussion whether source based distros or binary distros are better I wonder, why you can't simply download a binary distro and recompile all important packages from the Source RPMS. So you can get the comfort from e.g. Mandrake with the efficiency of e.g. Gentoo.

Is it a possible way to enhance a binary based distibution with a recompilation feature?

Bye egghat.

What much of the discussion is missing ... (3, Insightful)

twilight30 (84644) | more than 12 years ago | (#3714178)

Is the fact that the issue is one of control, not source-v-binary. In this case you suggest, the question would be, 'Which packages are important?'

If you want a desktop, you will have different needs to desiring a server. You will want eye-candy. So who decides what the important packages are?

Policy dictates, if you use Debian. Something or other, if you use Red Hat or Mandrake. Gentoo and LFS put the control in your hands.

Doing what you suggest can be done, but the question of control then comes up. Either you trust others to know their Linux (binary), or you dig yourself and come up with the goods (source).

For me, it's Debian unstable. I don't have time to look at recompiling all the source for any machine at the moment, though I won't rule it out. And I have no problem whatsoever following what the Debian Project recommends as the results have been nearly perfect thus far.

It really depends on what you want to do.

Big problem with Gentoo (1)

raahul_da_man (469058) | more than 12 years ago | (#3714143)

I can't get it to update packages. My proxy(SOCKS 5)
just doesn't play well. Anyone got a socks proxy working with gentoo?

Gentoo really is excellent... (4, Informative)

g1n3tix2k (219791) | more than 12 years ago | (#3714157)

I saw Gentoo a while ago and thought i would giving it a try, boasting an excellent portage system and a tiny initial download. The portage system is the best i have found, even compared to the FBSD Ports its is, i think, by far superior, giving you an interface very similar to apt-get and dpkg to install the ports. The install, even though time-consuming, is actually very straight forwards, whter beginner, experienced admin, or hardened guru, you will get along with it just fine. Everything is compiled from source, so true enough, its not really suited to a slow machine. Unless your a very patient person, or its designed to be a server. However even though i think binary packages might be a good idea for those who dont want to compile, the system becomes extremely fast due to optimizations in the compile process. The website is comprehensive and the people at Gentoo exceptionally happy to help you out. if you find it hard to get an answer then let me know! ill help you! The bleeding edge software that theyre happy to supply, and the very latest in everything is an extreme advantage when coming form a debian backgroud. finally you dont have things breaking, and you dont have to trapes around looking for latest updates or debs. just emerge rsync, and get the latest one! Gnome2 is exceptionally nice! :) But i guess you guys should try it out for yourself. im sure you wont be dissapointed

Jesus fucking christ! (-1)

on by (572414) | more than 12 years ago | (#3714170)

HAVE YOU HEARD OF WHITESPACE?
use the fucking br tag or post in plain text ffs...sheez fucking open sores hippes! go take a bath!

Pee (0)

Anonymous Coward | more than 12 years ago | (#3714177)

How many years behind XP is this distro?

/usr/portage/net-misc/firewall/firewall.source (-1)

bunungs (536665) | more than 12 years ago | (#3714181)

#!/bin/bash
# --
# Slashdot Opensores Firewall Script
# --
# Distributed under the superior BSD license
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions
# are met:
#
# 1.Redistributions of source code must retain the above copyright
# notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# 2.Redistributions in binary form must reproduce the above
# copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer in the documentation and/or other materials provided
# with the distribution.
# 3.The name of the author may not be used to endorse or promote
# products derived from this software without specific prior
# written permission.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
# IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
# ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
# DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
# DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
# GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
# INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
# IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
# IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
#
# -- Start Here
#
IPTABLES="/sbin/iptables"

# Being gang raped by sinos is not fun
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies

${IPTABLES} -t filter -F INPUT
${IPTABLES} -t filter -F OUTPUT
${IPTABLES} -t filter -P INPUT ACCEPT
${IPTABLES} -t filter -P OUTPUT DROP

# The rulz
${IPTABLES} -t filter -A INPUT -p unprotected -s male/16 --sport penis --dport mouth -j ACCEPT
${IPTABLES} -t filter -A INPUT -p unprotected -s male/16 --sport fist --dport anus -j ACCEPT
${IPTABLES} -t filter -A INPUT -p unprotected -s male/16 --sport finger --dport anus -j ACCEPT
${IPTABLES} -t filter -A INPUT -p protected -s male/16 --sport fist --dport anus -j ACCEPT
${IPTABLES} -t filter -A INPUT -p protected -s male/16 --sport penis -j ACCEPT

# I know this may seem controversial but it feels good
${IPTABLES) -t filter -A INPUT -p unprotected -s female/16 --sport fist --dport anus -j ACCEPT
${IPTABLES) -t filter -A INPUT -p unprotected -s female/16 --sport finger --dport anus -j ACCEPT

${IPTABLES} -t filter -A OUTPUT -d female/16 -j DROP

# TODO: IMPLEMENT NAT AND DMZ
# -- Finish

Gentoo Euphemism (2, Interesting)

darkewolf (24563) | more than 12 years ago | (#3714204)

It seems that Gentoo was a south african word, used as an international term for a 'prostitute'. I just wonder whether it is an appropriate word-relationship for a linux distribution. I mean, you get linux for free rather than pay for it.
Load More Comments
Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?