×

Announcing: Slashdot Deals - Explore geek apps, games, gadgets and more. (what is this?)

Thank you!

We are sorry to see you leave - Beta is different and we value the time you took to try it out. Before you decide to go, please take a look at some value-adds for Beta and learn more about it. Thank you for reading Slashdot, and for making the site better!

Comments

top

Apple Plugs Software Update Hole

Pen1s Goat Guy Slashdot Karma Lesson #2 (181 comments)

Àâ BÀâ Bap i Buddhistforbundet/ Karma Tashi Ling buddhistsamfunn Vi oppfordrer alle buddhister og buddhistvenner som føler at de sogner til Karma Tashi Ling, om å melde seg inn i Buddhistforbundet, med tilhørighet Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Medlemskap i Buddhistforbundet / Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) er gratis. Karma Tashi Ling buddhistsamfunn samarbeider med seks andre buddhistiske organisasjoner og grupperinger i Buddhistforbundet (BF), som er Norges nest største ikke-kristne trossamfunn, med vel 6000 medlemmer. For mer informasjon, se brosjyren Buddhismen i Norge. OBS! Medlemskap i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er ikke det samme som støttemedlemskap i Karma Tashi Ling buddhistsenter. Det er to forskjellige forhold. Se brosjyren: Hvordan kan du holde deg informert om Karma Tashi Lings aktiviteter, kurs, lamabesøk og andre aktiviteter.... for mer informasjon om støttemedlemskap. Vi oppfordrer deg til å gjøre begge deler! For deg innebærer medlemskap i BF / Karma Tashi Ling buddhistsamfunn følgende fordeler: * Du tilbys buddhistiske livssiter * Du holdes informert om og inviteres til Buddhistforbundets arrangementer * BF taler din sak overfor myndigheter, skolevesen i livssynssaker etc. * Du får tilsendt BFs informasjonsbrosjyre ved hver ny revisjon. * Du får stemmerett på årsmøtet og blir også valgbar - om du ønsker - til Karma Tashi Lings styre (dersom du også tegner støttemedlemskap). Se egen brosjyre. * Og, som nevnt - det er fullstendig gratis Ditt medlemskap innebærer følgende fordeler for Karma Tashi Ling: * Årlige inntekter. Karma Tashi Ling mottar ca. kr. 300,- i gjennomsnitt pr. medlem pr. år fra stat og kommune, den såkalte kirkeskatten. Husk at denne skatten tilfaller statskirken også selvom du er utmeldt der, men ikke er innmeldt et annet tros- eller livssynssamfunn. * Sikrere og raskere gjennomføring av planer og prosjekter, som bygging av stupa, utbygginger, nye sentre etc. Jo flere medlemmer, jo sterkere stemme får buddhismen i Norge i religionspolitiske spørsmål, f.eks. i saker som religionsundervisning i skolen, påvirkning på lærebøker etc Betingelser: * Norsk lov krever at man bare kan være medlem av ett tros- eller livssynssamfunn. Du må derfor være utmeldt av f.eks. statskirken først (skjema til dette kan du få fra Karma Tashi Ling). Slik utmelding er ikke nødvendig for dem som er født utenfor Norge, med mindre man aktivt har meldt seg inn i et annet tros- eller livssynssamfunn etter at man kom til Norge. * Du må ha bopel i Norge. * Alle, både voksne og barn, kan meldes inn i KTLBS. For barn under 15 år, trengs underskrift fra foresatte. * Medlemskapet løper til skriftlig utmelding foreligger. * Du må gi skriftlig melding til Karma Tashi Ling buddhistsamfunn ved flytting. Hvordan går du fram: Støttemedlemskap Støttemedlemskap i Karma Tashi Ling buddhistsenter gir mange fordeler, ved siden av å støtte senteret. Du får brev med nyheter, rabatter ved arrangementer, hjemlån fra biblioteket. Skal du delta på hele eller store deler av kurset, vil du faktisk spare penger på å tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskapet koster kr. 300,- pr. år. De som bor på samme adresse som en som har betalt full pris, betaler kr. 150,- i støttemedlemskap. Da mottar en ikke post . De som blir støttemedlem for første gang, etter 1. juli, betaler kun for et halvt år, kr. 150,-. Du kan sende inn kontingenten pr. postgiro: 0801 23 08427. Husk å merke blanketten med formålet med innbetalingen. Hvordan du kommer til Karma Tashi Ling Busstider: Det går buss nr. 71 fra Jernbanetorget (ca. 30 minutter kjøretid) til Nyjordet holdeplass. Avgang hverdager: 10, 25, 40, 55 min over hver time. I rushtiden på hverdager går det ekspressbuss, rute 51E (ca. 20 min. kjøretid) fra kl. 14.48 avgang 03, 18, 33, 48 over hver time til kl. 17.18. Deretter kl. 18.10 og videre 40 og 10 over hver time til 21.40. Lørdag er det rute (71) 10, 25, 40, 55

more than 12 years ago

Submissions

Pen1s Goat Guy hasn't submitted any stories.

Journals

Pen1s Goat Guy has no journal entries.

Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?