×

Announcing: Slashdot Deals - Explore geek apps, games, gadgets and more. (what is this?)

Thank you!

We are sorry to see you leave - Beta is different and we value the time you took to try it out. Before you decide to go, please take a look at some value-adds for Beta and learn more about it. Thank you for reading Slashdot, and for making the site better!

Comments

top

The Ultimate Hopes For the New Cosmos Series

Vuivkl Mvuivkl (183 comments)

- Vk à, mình không gp nhau mt thi gian nhé - Cái gì ?? @.@ - ng nhìn ck th ! Ch mt thi gian thôi - Sao vy ? Ck có chuyn gì h ? - Không có gì, ck ch mun tt cho vk - Tt cho vk ??? Ck b iên à ? - Không, ck cha iên. Nhng mà tin ck i, mình ck au c ri, ck không mun vk au, hiu không ? - Không hiu ! (T.T) Sao t dng li vy? Hay ck li nghe li ai nói linh tinh phi không ?? http://wapnam.com/ - m, thc s thì có ngi nhiu kinh nghim khuyên ck không nên gp vk, ck thy úng nên làm theo. - H ! Tôi bit ngay mà. Thng nào, con nào dám chen vào chuyn này ? Nó bit gì chuyn vk -ck mình mà chen vào ây ? Ck cho vk h, tên, a ch ca nó, vk phi làm cho rõ ràng. {>.} - Bình tnh, bình tnh. Nó h Bác tên S, s abc xyz - ... Ck b au mt !

about a year ago
top

Google Acquires Israeli Security Startup SlickLogin

Vuivkl Thuattoan (55 comments)

Dao nay tinh hinh google rât am am iên hinh nh tui http://wapnam.com/ ang xây dng link thi bi dinh thuât toan mi cua google thât xui xeo

about a year ago

Submissions

Vuivkl hasn't submitted any stories.

Journals

Vuivkl has no journal entries.

Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?